wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Woda >>

Priorytetowy program ,,Moja Woda''

Priorytetowy program ,,Moja Woda''

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Cel programu

Program  ma  na  celu  ochronę  zasobów  wody  poprzez  zwiększenie  retencji  na  terenie  posesji przy  budynkach  jednorodzinnych  oraz  wykorzystywanie  zgromadzonej  wody  opadowej  i  roztopowej, wtym dzięki rozwojowi zielono–niebieskiej infrastruktury.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie  udzielane  będzie  w  formie  dotacji,  nie  więcej  niż  80%  kosztów  kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5.000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Beneficjenci

Beneficjentem  programu  są  osoby  fizyczne  będące  właścicielami  lub  współwłaścicielami  nieruchomości, na której znajduje się budynek  mieszkalny  jednorodzinny3, z uwzględnieniem domów nowobudowanych4zkompletnym systemem orynnowania dachu, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie, określone są w treści Programu stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w Regulaminie naboru wniosków.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 01.07.2020 roku, za pomocą portalu beneficjenta, a następnie w wersji papierowej.

Program  realizowany  będzie  w  latach  2020 –2024,  nabór  wniosków  ma  charakter  ciągły  w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Zawieranie umów przewidziane jest w okresie do 30.06.2024 r.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1) Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie:

https://portal.fundusz.olsztyn.pl/

(nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta)

 

Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.

2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY – WNIOSKI) po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,

3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta,

4)  Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie. Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną). Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.olsztyn.pl

Więcej informacji na temat Programu ,,Moja Woda'' zamieszczono na stronach:

Opracowanie: Paweł Urbanowicz