wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Środowisko i klimat >>

Projekt sprawozdania w spawie strategii "od pola do stołu"

Projekt sprawozdania w spawie strategii "od pola do stołu"

Dnia 17 grudnia 2020 roku, na stronie www.europarl.europa.eu ukazał się projekt sprawozdania w spawie strategii „od pola do stołu”  na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. Projekt ten został opracowany  przez komisje Parlamentu Europejskiego tj.: Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI).

Sprawozdanie składa się z dwóch części, pierwsza to projekt rezolucji parlamentu europejskiego, druga to uzasadnienie projektu.  

Dokument ten powstał w oparciu o założenia „od pola do stołu”, które są jedną ze strategii Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal). Założenia te podkreślają nierozerwalne powiązanie pomiędzy zdrowiem jednostki, zdrowiem społeczeństwa i zdrowiem planety. W tych założeniach rolnictwo zostało postawione jako centralny punkt, gdyż jest dostawcą żywności, włókien i paliw. System żywnościowy jest odpowiedzialny za zdrowie ludzi i zwierząt, ma ogromny wpływ na środowisko, klimat i różnorodność biologiczną.    

Projekt rezolucji informuje że:

- z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź wniosku dotyczącego ram prawnych dla zrównoważonego systemu żywnościowego, tak aby do 2050 roku uczynić Europę pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Należy zrobić to tak, aby umożliwić wszystkim podmiotom europejskiego systemu żywnościowego opracowanie długoterminowych, realistycznych planów.

-  z zadowoleniem przyjmuje decyzję o ograniczeniu pestycydów, nawozów i antybiotyków;

- podkreśla potrzebę ograniczenia emisji dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu z rolnictwa (gazy cieplarniane);

- zwraca uwagę, że ekstensywna, ekologiczna hodowla zwierząt na pastwiskach wywiera liczne pozytywne skutki na środowisko;

- z zadowoleniem przyjmuje koncepcje sekwestracji (pochłaniania) dwutlenku węgla w glebie poprzez uprawy ekstensywne;

- podkreśla znaczenie promowania uprawy odmian tradycyjnych roślin wysokobiałkowych, aby dostarczyć wartościową żywność oraz paszę;

- apeluje, aby na szczeblu krajowym plany strategiczne wspierały produkcje metodami ekologicznymi, krótkie łańcuchy dostaw, a tym samym produkcję żywości wysokiej jakości;

- zachęca do uznania łańcucha dostaw żywności i jego pracowników za strategiczny element na rzecz dostaw bezpiecznej, pożywnej, przystępnej cenowo i zrównoważonej żywności;

- podkreśla, że należy stworzyć solidne i wiarygodne ramy prawne dla sektora rybołówstwa i akwakultury;

- wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z pojawieniem się antropozoonoz – chorób odzwierzęcych potęgowane przez nasze obecne systemy produkcji żywności;

- wzywa do wspierania producentów produktów pierwotnych, aby zachęcać ich do współpracy i działań zbiorczych;

- apeluje do Komisji o podjęcie działań w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, w celu zapewnienia godziwych cen dla rolników;

- wzywa do przeglądu unijnego programu produktów rolnych i spożywczych, w celu promocji większego spożycia owoców i warzyw;

- przypomina o potrzebie promowania AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems) – System Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie. W tym o potrzebie zapewnienia rolnikom dostępu do szybkich łączy szerokopasmowych;

- wzywa do stworzenia ogólnounijnego systemu, który umożliwi wykluczenie stosowania fałszywych oświadczeń żywieniowych. Program ma na celu zmniejszenie spożycia żywności przetworzonej o dużej zawartości soli, cukrów i tłuszczów;

- z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do przeglądu przepisów dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – jako substancji, które mogą mieć negatywny wpław na gospodarkę hormonalną;

- z zadowoleniem przyjmuje fakt uwzględnienia oddziaływania wzorców konsumpcji na pozostawiany ślad środowiskowy;

- utwierdza się w przekonaniu, że zbyt duża odpowiedzialność  za zakup zrównoważonych produktów zależy od wyboru konsumentów;

- podkreśla konieczność zmiany wzorców odżywiania Europejczyków. Spożywanie większej ilości żywności pochodzenia roślinnego, a zmniejszenie ilości czerwonego i przetworzonego mięsa,  cukrów, soli oraz tłuszczów;

- uznaje, że rozwój produkcji białek roślinnych oraz alternatywnych źródeł białka jest sposobem na rozwiązanie wielu problemów środowiskowych;

- wzywa do zmiany przepisów dotyczących zamówień publicznych, aby promować żywność ekologiczna i lokalną;

- ponownie wzywa do ograniczenia ilości odpadów spożywczych w UE;

- z zadowoleniem przyjmuje wiadomość dotyczącą oznaczania daty przydatności produktów do spożycia;

- podkreśla znaczenie finansowania badań naukowych, innowacji, roli usług doradztwa rolniczego;

- wzywa do zapewnienia, aby wszystkie produkty importowane do UE spełniały unijne przepisy i normy.

Powyższe stwierdzenia są postulatami rezolucji, czyli nie są prawnie wiążące, jedynie wzywają do określonego działania.

Źródło: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ14/PR/2021/01-25/1220578PL.pdf
Opracowanie: Małgorzata Razminas