wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Środowisko i klimat >>

Odpady w sektorze rolnym – postępowanie

Odpady w sektorze rolnym – postępowanie

Na terenie gospodarstwa rolnego mogą powstawać odpady klasyfikowane jako niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne:

 • Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne (kod 02 01 80) – unieszkodliwianie w zakładach utylizacyjnych.
 • Odpady z leczenia, diagnozowania i profilaktyki weterynaryjnej (leki cytotoksyczne i cytostatyczne, chemikalia m.in. odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne, inne odpady zawierające drobnoustroje chorobotwórcze/toksyny lub inne formy, przenoszące materiał genetyczny, powodujące choroby u ludzi i zwierząt – unieszkodliwianie poprzez spalanie w spalarniach odpadów).
 • Opakowania po zużytych środkach ochrony roślin I i II klasy toksyczności – użytkownik jest zobowiązany do zwrócenia opróżnionych opakowań do sklepu lub hurtowni.
 • Odpadowe materiały izolacyjne, konstrukcyjne zawierające azbest – zakaz stosowania. Demontaż i transport zleca się firmie specjalistycznej. Właściciel gospodarstwa dokonuje spisu z natury wyrobów azbestowych wykorzystując do tego odpowiednie formularze. Gmina prowadzi ewidencję tych odpadów w gospodarstwach, co rocznie dokonując aktualizacji.
 • Baterie i akumulatory – zużyte baterie można zostawić bezpłatnie np. w siedzibach urzędów i instytucji, w placówkach oświatowych czy w szkołach. Akumulatory można oddać bezpłatnie do hurtowni lub sklepu o pow. powyżej 25 m2.
 • Oleje odpadowe (zużyte oleje smarowe, oleje z silników spalinowych, oleje hydrauliczne, oleje przekładniowe, oleje do turbin) – zbieramy do szczelnych pojemników z zamknięciem, trudno zapalnych i odpornych na oddziaływanie zużytych olejów. Na pojemniku umieszczamy napis „OLEJ ODPADOWY”.
 • Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (sprzęt elektroniczny i elektryczny, świetlówki) – oddajemy do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub w punktach handlowych, kupując nowy sprzęt.                                                                                                                                                             

 

Odpady inne niż niebezpieczne:

 • Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca – magazynowanie nie dłużej niż 30 dni.
 • Zwierzęta padłe i ubite z konieczności – zarówno zakład utylizacyjny jak i producent rolny muszą wypełnić obowiązki zawarte w przepisach o identyfikacji i rejestracji zwierząt. ARMiR dofinansowuje koszty utylizacji. Należy terminowo zgłosić fakt padnięcia zwierzęcia. Na stronie ARMiR zamieszczone są firmy, które świadczą tego rodzaju usługi.
 • Odpady z pielęgnacji ogródków i odpady kuchenne pochodzenia roślinnego – można składować w kompostowniku (nawóz organiczny – zagospodarowanie rolniczo).
 • Przeterminowane leki – przekazujemy do apteki.
 • Zużyta odzież ochronna i tkaniny do wycierania – umieszczamy w pojemniku z odpadami zmieszanymi.
 • Selektywna zbiórka czterech frakcji odpadów:
 1. Papier (odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”).
 2. Szkło (odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”).
 3. Metale i tworzywa sztuczne (odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”).
 4. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”).
Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2021, poz. 906); Grabczyńska M. Odpady w gospodarstwie rolnym. KPODR w Minikowie. 2018.
Opracowanie: Izabella Kłodowska