wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Środowisko i klimat >>

Różnorodność biologiczna w gospodarstwie rolnym skuteczną ochroną środowiska naturalnego

Różnorodność biologiczna w gospodarstwie rolnym skuteczną ochroną środowiska naturalnego

Europejski Zielony Ład uzupełniono m.in. o strategię na rzecz bioróżnorodności. Dotyczy ona m.in. przywracania natury z powrotem na tereny rolnicze, niezrównoważonego użytkowania gruntów i morza, zanieczyszczenia środowiska, nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych, inwazyjnych gatunków obcych i zmian klimatu.

Rolnicy odgrywają bardzo ważną rolę w zachowaniu bioróżnorodności. Od bogactwa mikroorganizmów, roślin i zwierząt zależy wyżywienie ludzkości, zdrowie oraz bezpieczeństwo społeczne. Poprawa różnorodności agro-ekosystemów zwiększa odporność sektora na zagrożenia środowiskowe, zmiany klimatyczne i wstrząsy społeczno-gospodarcze. Tworząc nowe miejsca pracy np. w rolnictwie ekologicznym i turystyce wiejskiej.

Krajobraz rolniczy o wysokiej bioróżnorodności powinien cechować się:

  • wielogatunkowym płodozmianem;
  • stosowaniem tradycyjnych różnorodnych odmian upraw;
  • bogactwem flory i fauny – występowaniem wielu gatunków ptaków, zapylaczy, gadów i płazów;
  • różnorodnością chwastów nie zagrażających uprawom;
  • zachowaniem lub wprowadzaniem wokół gruntów szpalerów drzew, zarośli, zadrzewień śródpolnych, alei drzew, żywopłotów, ochroną miedz, mokradeł, torfowisk, oczek wodnych itp.;
  • występowaniem gatunków chronionych, „wskaźnikowych”, cennych – odpowiadających danemu ekosystemowi rolniczemu;
  • bioróżnorodnością międzygatunkową, wewnątrzgatunkową i genetyczną poprzez hodowlę „zapomnianych” i reliktowych roślin uprawnych, gatunków drzew owocowych, miejscowych – lokalnych ras zwierząt;
  • wysokopiennymi przydomowymi sadami z dawnymi odmianami krzewów i drzew owocowych;
  • budkami dla trzmieli, ulami, domkami dla murarek, budkami lęgowymi dla ptaków – celem zwiększenia miejsc bytowania dla zwierząt pełniących istotną rolę w ekosystemach rolniczych.

Jakie zmiany proponuje Komisja Europejska, aby wprowadzić różnorodność biologiczną na drogę odbudowy do 2030 r.? i Czy można pogodzić ingerencję człowieka w środowisko, celem osiągnięcia zysków, z zachowaniem bioróżnorodności? Dowiecie się Państwo więcej z komunikatu Komisji Europejskiej i od Pani Katarzyny Kupczak z Centrum Rozwoju Rolnictwa i Ogrodnictwa w Krakowie. Poniżej znajdują się linki do stron internetowych:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380

https://www.kpodr.pl/wp-content/uploads/2020/11/Bior%C3%B3%C5%BCnorodno%C5%9B%C4%87-gospodarstw-rolnych-skuteczn%C4%85-ochron%C4%85-%C5%9Brodowiska.pdf

 

Źródło: https://www.fdpa.org.pl
Opracowanie: Izabella Kłodowska