wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Środowisko i klimat >>

Baza danych odpadowych

Baza danych odpadowych

Wytwórcy odpadów będący rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, ustawą z dnia 4 lipca 2019 r o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1403 zostali zwolnieni z obowiązku wpisu do Rejestru BDO (o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu). W związku z powyższym są zwolnieni również z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości w tym zakresie.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest systemem informatycznym tworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach. System BDO umożliwia kompleksowe gromadzenie i zarządzanie danymi z zakresu gospodarki odpadami dotyczącymi:

  • powstałych odpadów z wprowadzanych na terytorium kraju opakowań i produktów w opakowaniach, olejów smarowych, opon, pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów;
  • osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu odpadów;
  • rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów;
  • składowisk odpadów;
  • rodzajów instalacji do gospodarowania odpadami.

Rejestr BDO został uruchomiony 24 stycznia 2018 r, stanowi on pierwszy moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Wpis do rejestru muszą uzyskać podmioty gospodarujące odpadami, jak również m.in. wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów (np rolnicy z wyłączeniami wynikającymi z ustawy o odpadach), transportujący odpady, wprowadzający produkty, opakowania i produkty w opakowaniach.
Działające dotychczas podmioty gospodarcze powinny były uzyskać wpis w Rejestrze BDO do 24 lipca 2018 roku, jednak duża część przedsiębiorców wciąż nie wypełniła tego obowiązku. Wpisu do rejestru dokonuje odpowiedni Marszałek województwa z urzędu lub na wniosek podmiotu, nadając mu indywidualny numer rejestrowy.
 

Rejestr jest publicznie dostępny pod adresem

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

 

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO (z urzędu lub na wniosek) dotyczy rolników gospodarujących na powierzchni powyżej 75 ha.
Pozostałe obowiązki to:

  • Prowadzenie ewidencji odpadów;
  • Złożenie w terminie do 15 marca do Urzędu Marszałkowskiego rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Ewentualne sankcje za niedopełnienie obowiązków:

  • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru grozi administracyjna kara pieniężna 5 000zł–1 000 000 zł;
  • za nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym oraz za nieskładanie sprawozdania – kara grzywny.

Dodatkowe informacje, filmy instruktażowe oraz instrukcje użytkownika, zamieszczone są na stronie:

https://bdo.mos.gov.pl/

Ponadto wsparcie w zakresie merytorycznym oraz technicznym można uzyskać dzwoniąc na infolinię:

INFOLINIA BDO

22 34 04 050

Konsultanci są do dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00.

 

Opracowanie: Paweł Urbanowicz