wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Rolnictwo ekologiczne >>

Wydawanie zgód na wprowadzanie nieekologicznego drobiu do gospodarstw ekologicznych

Wydawanie zgód na wprowadzanie nieekologicznego drobiu do gospodarstw ekologicznych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że w wyniku pogłębionej analizy aktualnego stanu prawnego w obszarze produkcji ekologicznej ustalono, iż minister właściwy do spraw rolnictwa może wydawać zgody na zastosowanie odstępstwa przewidzianego w załączniku II część II pkt. 1.3.4.3 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007.

Zachęcam do zapoznania z dokumentami:
Informacja MRiRW >>
Wniosek

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Opracowanie: Urszula Anculewicz