wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Rolnictwo ekologiczne >>

Nowe Zgłoszenie działaności w zakresie rolnictwa ekologicznego

Nowe Zgłoszenie działaności w zakresie rolnictwa ekologicznego

Od 1 stycznia 2022 na terenie Unii Europejskiej, w tym w Polsce, zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie regulując produkcję ekologiczną i znakowanie produktów ekologicznych, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 ROZPORZĄDZENIE PARLAMNETU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/848.

W związku z uchyleniem poprzedniego rozporządzenia, większość dokumentów dotyczących certyfikacji w rolnictwie ekologicznym będzie musiała ulec zmianie. Na stronie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest już dostępny nowy wzór dokumentu " Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”.

Główne zmiany dotyczą 2 strony zgłoszenia - zostały wprowadzone nowe nazwy sekcji:

- produkcja – produkcja roślinna, zwierzęca, akwakultura, pszczelarstwo, w tym jako oddzielne pozycje zostały wymienione pasze i wino. W przypadku produkcji paszy zostało to zdefiniowane jako nieprzetworzone produkty roślinne, które producent zamierza produkować, a następnie wprowadzać na rynek z przeznaczeniem do karmienia zwierząt.

- przygotowanie - konserwowanie lub przetwarzanie produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji lub każde inne działanie, któremu poddawany jest nieprzetworzony produkt, niezmieniający produkt wyjściowy, takie jak ubój, rozbiór, czyszczenie lub młócenie jak również pakowanie, znakowanie lub wprowadzanie zmian w znakowaniu odnoszących się do produkcji ekologicznej.

- dystrybucja/wprowadzenie do obrotu - producent ekologiczny dystrybuuje i/lub wprowadza do obrotu produkty ekologiczne lub produkty przetworzone, które nie są przez niego produkowane lub przygotowywane.

- przechowywanie – przechowywanie produktów ekologicznych bądź w trakcie konwersji, które nie są produkowane lub przetwarzane przez podmiot zgłaszający.

- import - przywóz produktów ekologicznych lub w okresie konwersji z państwa trzeciego do Unii.

- eksport – wywóz produktów ekologicznych lub w okresie konwersji z Unii do państwa trzeciego.

Nowe zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz objaśnienia do poszczególnych kategorii można pobrać na stronie Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, pod linkiem: https://www.gov.pl/web/ijhars/zgloszenie-dzialalnosci2

Źródło: https://www.gov.pl/web/ijhars/zgloszenie-dzialalnosci2
Opracowanie: Małgorzata Razminas