wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Rolnictwo ekologiczne >>

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne określane jest jako system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkcja ekologiczna powinna łączyć przyjazne środowisku praktyki gospodarowania, wspomagać wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystywać naturalne procesy oraz zapewnić właściwy dobrostan zwierząt.

Bardzo często podkreśla się dwoistą naturę systemu rolnictwa ekologicznego. Przede wszystkim jest to system wpływający pozytywnie na środowisko naturalne, co też przyczynia się do osiągania szeroko rozumianych korzyści rolnośrodowiskowych. Z drugiej jednak strony rolnictwo ekologiczne jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku. Konsumenci skłaniają się ku tym produktom, chcą je kupować i zazwyczaj płacą za nie wyższą cenę niż za produkty, które nie zostały wytworzone takimi metodami. Zgodnie z tym podejściem system rolnictwa ekologicznego jest systemem rynkowym.

Definicja rolnictwa ekologicznego, funkcjonujaca od wielu lat, to „system produkcji rolnej oparty na wykorzystaniu naturalnych procesów zachodzących w obrębie gospodarstwa”. Ta definicja w pełni oddawała sens „starego” rozporządzenia 2092/91, natomiast w preambule nowego rozporządzenia 834/2007 rozszerzono zakres rolnictwa ekologicznego o ochronę środowiska. Stąd też rolnictwo ekologiczne obejmuje towarowe gospodarstwa rolne i gospodarstwa bez produkcji towarowej ale przyczyniające się do pozytywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.


Podjęcie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116 poz. 975, ze zm.), zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 834/2007, przyjmują podmioty upoważnione do działania w rolnictwie ekologicznym jako jednostki certyfikujące, zwane dalej „jednostkami certyfikującymi”.
Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego dokonuje się na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (art. 4 ust. 3 ustawy o rolnictwie ekologicznym). Zamieszczony formularz zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego przeznaczony jest zarówno dla producentów podejmujących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego i przekazujących zgodę na objęcie ich działań systemem kontroli, jak również służy do zgłaszania zmian informacji podanych we wcześniejszym zgłoszeniu.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia Rady(WE) nr 834/2007, każdy podmiot gospodarczy, który produkuje, przygotowuje, przechowuje lub przywozi z kraju trzeciego produkty w rozumieniu art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia, lub który takie produkty wprowadza na rynek, przed wprowadzeniem na rynek jakiegokolwiek produktu jako produktu ekologicznego lub wyprodukowanego w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne:

  1. Zgłasza tę działalność właściwym organom państwa członkowskiego, w którym działalność ta jest wykonywana,
  2. Przekazuje zgodę na objęcie jego działań systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 ww. rozporządzenia
Opracowanie: Maria Jankowska