WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Ochrona gleby >>

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w postaci dotacji w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2021.

Dofinansowanie udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R). 

Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSCh-R.

Kto może ubiegać się o pomoc?
Posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać dotację?
1) Dokonać badania gleby w zakresie pH. Zaleca się aby badanie obejmowało (pH, fosfor, potas, magnez) lub posiadać badanie gleby wykonane nie wcześniej niż w 2017 roku oraz posiadać zalecenia dotyczące wapnowania. Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha.
2) Dofinansowanie kosztów zakupu wapna dotyczy gleb dla których pH będzie niższe lub równe 5,5.
3) Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie  udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:
do 300 zł/t
czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw
o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Co obejmuje dofinansowanie?
Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:
a)   wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach
nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229)
oraz
b)  środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

Niezwykle istotne jest umieszczenie na fakturze informacji o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO.
Przykładowe informacje na fakturze przy zakupie wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229):
1)    wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%,
2)    wapno nawozowe typ: z produkcji ubocznej, odmiana 07, minimalna zawartość CaO 30%,
3)    wapno nawozowe zawierające magnez typ: węglanowe, odmiana 05, minimalna zawartość CaO+MgO 45%.

Przykładowe informacje na fakturze przy zakupie środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów:
1)    G.1. Wapień naturalny, typ: wapień – standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego,
2)    G.2. wapno tlenkowe i wodorotlenkowe pochodzenia naturalnego, typ: wapno magnezowe palone – jakość pierwsza oraz zawartość CaO+MgO deklarowana przez producenta środka wapnującego,
3)    G.3. wapno uzyskiwane w procesach przemysłowych, typ: wapno defekacyjne oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego

Czego nie obejmuje dofinansowanie?
1) Kosztu transportu
2) Koszu rozsiewu nawozów wapniowych

Limit Pomocy - Dofinansowanie jest realizowane w ramach pomocy de minimis, której limit wynosi 20 tys. euro na trzy lat. Pomoc de minimis obejmuje:
- dopłaty do materiału siewnego (składane w ARiMR)
- zwolnienie z podatku z czynności cywilno-prawnych, czyli 2% podatku przy zakupie ziemi rolnej,
- pomoc suszową lub za powódź
- ulgi w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne (KRUS);
- ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego za ziemię rolną dla KOWR;
- ulgi w podatku rolnym dla gminy;
- dopłaty do kredytów klęskowych na zasadzie pomocy de minimis.

Okres kwalifikowalności kosztów mieści się w przedziale czasowym od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

Gdzie należy składać wnioski?
Wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami  tj.:
- opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO (oryginał),
- faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące wraz z potwierdzeniem zapłaty,
- wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie / pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń/decyzji dotyczącymi przyznanej pomocy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR
należy składać do Sekretariatu Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie (OSChR w Olsztynie)  ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn.

W związku z  zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie z dniem 16.03.2020 r. wstrzymała bezpośrednią obsługę klientów. W związku z powyższym komunikacja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty, a także z wykorzystaniem drogi elektronicznej pod adresem e-mailem: olsztyn@schr.gov.pl  oraz telefonicznie pod numerem telefonu: (89) 533-20-92.

Szczegółowe warunki udzielania dotacji zawarte są na stronie Wojeówdziego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pod adresem:
http://wfosigw.olsztyn.pl/2020/04/01/ii-nabor-do-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie/

Opracowanie: Urszula Anculewicz