WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >>

Rybactwo śródlądowe

Rybactwo śródlądowe

Rybactwo śródlądowe to ważny dział gospodarki prowadzonej głównie na obszarach wiejskich, zajmujący się nie tylko produkcją żywności wysokiej jakości, ale również zarządzaniem i gospodarowaniem żywymi zasobami wód śródlądowych. Sektor, który potocznie nazywamy rybactwem, dzieli się przede wszystkim na akwakulturę i rybołówstwo. Akwakultura to nic innego jak chów i hodowla organizmów wodnych: ryb, skorupiaków, mięczaków, a czasem nawet swoista uprawa roślin wodnych. Ten rodzaj gospodarki rybackiej najbliższy jest klasycznemu rolnictwu, a na terenach Polski prowadzony jest co najmniej od ok. 800 lat (chów i hodowla karpia). Akwakulturę możemy różnicować ze względu na technologię i miejsce produkcji oraz gatunki produkowanych zwierząt. Najprostszy podział uwzględnia: klasyczną akwakulturę w stawach ziemnych (tzw. gospodarka karpiowa), klasyczną akwakulturę w systemach przepływowych (tzw. gospodarka pstrągowa), nowoczesną produkcję w systemach recyrkulowanych (tzw. RAS – Recirculation Aquaculture Systems), produkcję sadzową i klatkową oraz akwakulturę w systemach łączonych (np. akwaponika), a także tzw. wylęgarnictwo. Podstawowym celem akwakultury, tak jak klasycznego rolnictwa, jest produkcja żywności.

Na drugim biegunie sektora rybackiego stoi rybołówstwo, czyli eksploatacja i połowy ryb w ekosystemach naturalnych: jeziorach i rzekach. Ten podsektor możemy podzielić ze względu na cel jaki przyświeca połowom. Istnieje pięć głównych celów, dla których dokonuje się połowów ryb w wodach słodkich: spożywczy, rekreacyjny, poznawczy, zarybieniowy i regulacyjny. Zgodnie z tzw. koncepcją Smitha istnieje związek pomiędzy stopniem rozwoju gospodarczego społeczeństw, a celami rybołówstwa śródlądowego. W najuboższych społeczeństwach funkcja spożywcza jest funkcją przewodnią. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa wzrasta znaczenie funkcji rekreacyjnej. W społeczeństwach najbardziej rozwiniętych, przewodnią rolą staje się funkcja ochronno-monitoringowa, związana z zachowaniem odpowiedniego stanu środowiska. Również w naszym kraju pomimo, że połowy komercyjne w celach spożywczych na śródlądziu cały czas mają miejsce, dostarczając tradycyjnego produktu lokalnego, największa część eksploatacji odbywa się już w celach rekreacyjnych, głównie wędkarskich.


Oferujemy Państwu pomoc w zakresie przygotowania i organizacji stawów rybnych oraz innych obiektów chowu i hodowli ryb, jak również elementy opieki ichtiologicznej. Jednocześnie oferujemy merytoryczną pomoc rybackim użytkownikom jezior i rzek, w szczególności jeśli chodzi o wędkarskie zagospodarowanie wód, tworzenie profesjonalnych łowisk oraz ochronę ichtiofauny. 

Opracowanie: Tomasz Kajetan Czarkowski