wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Gleba >>

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że z dniem  09.11.2022 r. wchodzi w życie zmiana regulaminu naboru wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Do dnia 30.11.2023 r. został wydłużony został nabór wniosków, przy jednoczesnym zwiększeniu budżetu Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego do kwoty 19 mln zł. Kwalifikowane będą koszty zakupu wapna nawozowego/środków wapnujących potwierdzone dokumentem sprzedaży wystawionym do dnia 31.10.2023 r.

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

 • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
 • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

mogą ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Poziom dofinansowania:

 • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 25 ha użytków rolnych;
 • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 50 ha użytków rolnych;
 • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Dofinansowanie można uzyskać nie częściej niż raz na 4 lata do danej działki rolnej.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego (zakupione nie wcześniej niż od dnia 01.06.2019r.) z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Faktura za zakupiony nawóz wapniowy powinna zawierać informacje o typie i odmianie zakupionego nawozu wapniowego oraz informacje o zawartości CaO lub CaO+MgO np.:

 • wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%, (nawóz wapniowy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki);
 • G.1. Wapień naturalny, typ: wapień – standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego (nawóz wapniowy, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) 2003/2003).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

 • Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO (oryginał lub kopia);
 • Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące wraz z potwierdzeniem zapłaty;
 • Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie/pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń/decyzji dotyczącymi przyznanej pomocy;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR;
 • Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – dla wniosków składanych od dnia 01.04.2020 r.;

należy składać we właściwej terenowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Więcej informacji na stronie: https://wfosigw.olsztyn.pl/srodki-krajowe/

 

Źródło: wfosigw.olsztyn.pl
Opracowanie: Paweł Urbanowicz