WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Ogólnopolski konkurs AgroLiga 2019

Data utworzenia: 31-05-2019

Ogólnopolski konkurs AgroLiga 2019

Rusza kolejna edycja konkursu

Ogólnopolski konkurs AgroLiga 2019 rozstrzygany jest na dwóch szczeblach – wojewódzkim i krajowym. Wojewódzki etap konkursu organizowany jest przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, we współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, natomiast etap krajowy przez Redakcję Audycji Programu 1 TVP i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesów: TVP S.A., ARiMR, KOWR i KRUS.

Konkurs Agroliga 2019 – etap wojewódzki, II edycja – finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs AgroLiga corocznie prezentuje siłę polskiego rolnictwa z podziałem na poszczególne województwa. Zwycięzcy w obydwu kategoriach to najlepsi rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy potrafią zbudować swoje warsztaty pracy na wysokim poziomie, umiejętnie korzystają z funduszy unijnych i uzyskują ponadprzeciętne wyniki ekonomiczne. Uczestnictwo w konkursie to prestiż w branży, zaś bycie laureatem – ogromny sukces oraz świadectwo pomysłowości i kreatywności w poszukiwaniu nowych rozwiązań produkcyjnych.

Celem konkursu jest wyłonienie i nobilitacja najlepszych polskich rolników i agrofirm potrafiących zbudować swoje warsztaty pracy na wysokim poziomie, umiejętnie korzystać z funduszy unijnych, osiągać bardzo wysokie efekty produkcyjne i ekonomiczne oraz być innowacyjnym. O wysokiej randze konkursu AgroLiga świadczą kolejne dokonania laureatów, którzy po latach stają się wizytówkami naszego województwa warmińsko-mazurskiego.

Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2014-2018.

Do kategorii Rolnik można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.),  z której  uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.

Do kategorii Firma można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe  gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

W wyniku przeprowadzonych wizytacji w gospodarstwach i firmach oraz dostępnej dokumentacji i regulaminu, komisja konkursowa na etapie wojewódzkim dokonuje oceny  i wyłania mistrzów oraz laureatów konkursu.

Przy wyborze Mistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach Komisja Konkursowa bierze pod uwagę estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy połączone z przestrzeganiem zasad BHP.

Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi 2019 w kategoriach Rolnik i Firma zostaną zgłoszeni do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2019.

Krajowy finał konkursu AgroLiga 2019 odbędzie się w II kwartale 2020 roku.

Zgłoszenia kandydatów z województwa warmińsko-mazurskiego w kategoriach: Rolnik i Firma powinny wpływać do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Należy tego dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia, która dostępna jest na stronach: www.wmodr.pl oraz www.odr.pl.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn z dopiskiem "AgroLiga 2019"

lub pocztą elektroniczną: m.pusz@w-modr.pl, tel. 89/526 44 39 wew. 52, 665 991 329

Za treść merytoryczną odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Osoba odpowiedzialna za konkurs w WMODR z siedzibą w Olsztynie:  Magdalena Pusz

Opracowanie: Magdalena Pusz