WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zagrody edukacyjne jako innowacyjny kierunek praktycznego kształcenia i popularyzacji działalności rolniczej

Data utworzenia: 30-05-2019

Zagrody edukacyjne jako innowacyjny kierunek praktycznego kształcenia i popularyzacji działalności rolniczej

Celem operacji jest wymiana wiedzy i dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych jako innowacyjnego kierunku działalności na obszarach wiejskich zorientowanego na praktyczne nauczanie w oparciu o potencjał gospodarstw rolnych oraz popularyzacja rolniczego charakteru wsi. Operacja przyczyni się również do nawiązywania sieci kontaktów i współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność edukacyjną na obszarach wiejskich, osobami zainteresowanymi założeniem zagrody edukacyjnej oraz podmiotami uczestniczącymi w transferze innowacyjnych rozwiązań w obszarze różnicującym działalność rolniczą.

Planowana operacja przyczyni się do:

  • pogłębienia wiedzy właścicieli zagród edukacyjnych oraz osób planujących założenie zagrody edukacyjnej z zakresu prowadzenia działalności edukacyjnej na obszarach wiejskich,
  • nawiązania współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami prowadzącymi bądź zainteresowanymi założeniem gospodarstwa edukacyjnego, przedstawicielami instytucji (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie) oraz podmiotem specjalizującym się w temacie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
  • wzrostu liczby zagród edukacyjnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
  • poprawy jakości prowadzonych zajęć, warsztatów w gospodarstwach edukacyjnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
  • upowszechnienia wiedzy o zagrodach edukacyjnych jako innowacyjnego kierunku praktycznego kształcenia i popularyzacji działalności rolniczej,
  • nawiązania kontaktów i współpracy z sektorem edukacji oraz eliminowania barier w dostępie do pozaszkolnych miejsc i form edukacji zorientowanych na praktyczne działanie.

Karty zgłoszenia można doręczyć:

  • osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91
10-356 Olsztyn
Sekcja WGD i Agroturystyki

  • faxem: 89 535 76 84
  • e-mail: r.kierska@w-modr.pl

Decyduje kolejność wpływu zgłoszeń                                   

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW oraz o funkcjonowaniu portalu internetowego http://ksow.pl.

Opracowanie: Renata Kierska