WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Nabór na stanowisko "Specjalista ds. projektów z udziałem środków europejskich"

Data utworzenia: 15-05-2019

Nabór na stanowisko "Specjalista ds. projektów z udziałem środków europejskich"

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko  "Specjalista ds. projektów z udziałem środków europejskich"

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

1. wykształcenie wyższe.

2. co najmniej trzyletni staż pracy lub roczne doświadczenie w realizacji projektów.

3. umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych.

4. znajomość przepisów:

 • ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego,
 • ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty,
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • postępowania na wyłonienie beneficjenta poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 26.01.2018 r.

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra organizacja pracy
 • zdolność pracy pod presją czasu
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w realizacji projektów, zawierające co najmniej tytuł projektu, jego wartość, źródło finansowania oraz pełnioną funkcję w projekcie.

Termin składania dokumentów  do 17.05.2019r. w sekretariacie WMODR z siedzibą w Olsztynie, 10-356 Olsztyn ul. Jagiellońska 91

Dokumenty do pobrania:

Opracowanie: Marcin Cyrankowski