wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konkurs „SPOSÓB NA SUKCES” - XXIII edycja ogłoszona!

Data utworzenia: 02-03-2023

             Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Głównym celem konkursu jest promocja:

1) przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców;

2) innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich i miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”;

3) działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu, w tym przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz: ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii;

4) włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich i miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy (np. osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, wychowawczych, emerytów);

5) przedsięwzięć* efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

*przedsięwzięcie - rozumiane jako prowadzenie nowouruchomionej działalności gospodarczej lub wdrożenie nowego rozwiązania, pomysłu lub/i projektu w ramach prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej (np. innowacyjnego).

            W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które:

1) spełniają wymogi formalno-prawne, konieczne do prowadzenia danego rodzaju działalności;

2) uruchomiły i zrealizowały przedsięwzięcie zgłoszone do Konkursu w okresie od dnia 1 lipca 2021 r.  do dnia 28 lutego 2023r.

3) prowadzą przedsięwzięcie na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców;

4) złożą kartę zgłoszenia udziału w Konkursie

5) w danej edycji Konkursu mogą uczestniczyć podmioty, które nie były nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach Konkursu

             Przedmiotem oceny w ramach Konkursu są: działalność lub przedsięwzięcia uruchomione/wdrożone we wskazanym w Regulaminie okresie.

W Konkursie obowiązują następujące kryteria oceny:

1) osiągnięte efekty działalności;

2) innowacyjność zrealizowanego przedsięwzięcia (ocena skuteczności wdrożenia);

3) zasięg działalności (podpisywanie umów na dostawę surowca, zasięg sprzedaży, wykorzystywanie lokalnych zasobów czynników produkcji, współpraca ze środowiskiem lokalnym);

4) dbałość o ochronę środowiska naturalnego, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;

5) źródła finansowania działalności, w tym ze środków Unii Europejskiej (PROW i inne);

6) okres funkcjonowania podmiotu;

7) zatrudnienie ogółem na dzień zgłoszenia, w tym powstałe w wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia;

8) wyposażenie zakładu pracy (techniczne, socjalne);

9) posiadane certyfikaty, nagrody, wyróżnienia;

10) sposób kierowania firmą;

11) perspektywy na przyszłość (plany właścicieli na przyszłość).

           Karty zgłoszenia udziału w Konkursie wraz z wymaganymi załącznikami (stanowiącymi integralną część zgłoszenia) należy składać w wersji:

  1. papierowej - w 3 egzemplarzach, wypełnione i podpisane zgodnie ze wzorami określonymi w Załącznikach nr 1 - 3 do Regulaminu, z załączeniem zdjęć, kopi certyfikatów, oświadczeniami, dyplomami, itd.  oraz
  2. elektronicznej – na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym w wersji edytowalnej w 1 egzemplarzu.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie poprzez WMODR do dnia 6 kwietnia 2023 roku.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie bezpośrednio do CDR Brwinów do dnia 15 kwietnia 2023 roku.

Regulamin, karty zgłoszenia uczestnictwa do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Stajszczak Specjalista DROW tel. 665830954; e-mail: a.stajszczak@w-modr.pl

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie.

 

Opracowanie: Agnieszka Stajszczak