wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

ARiMR wydłuża termin składania wniosków na nawadnianie i fotowoltaikę

Data utworzenia: 28-02-2023

Rolnicy, planujący w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

 

PIERWOTNY TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU USTALONY NA 1 MARCA ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 15 MARCA 2023 ROKU.

 

WSPARCIE W OBSZARZE NAWADNIANIA W GOSPODARSTWIE będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji. Dopuszcza się: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru.
Wysokość pomocy to 100 tys. zł. Standardowo poziom wsparcia wynosi 50%. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” – 60%.
NAWADNIANIE W GOSPODARSTWIE – WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE  WMODR i ARIMR

 

Refundacja kosztów INWESTYCJI W OBSZARZE ZIELONA ENERGIA W GOSPODARSTWIE będzie przysługiwała rolnikom, którzy zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii. Pomoc można przeznaczyć również na instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną. Panele fotowoltaiczne mogą być zainstalowane na gruncie lub na budynku. Co istotne inwestycja musi być usytuowana na gruntach rolnych zabudowanych, a pokrycie dachu budynku nie może być wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest.
Do kosztów podlegających dofinansowaniu należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła.
Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Poziom wsparcia to 50%. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60%.
ZIELONA ENERGIA W GOSPODARSTWIE – WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE  WMODR i ARIMR

 

Limity wykorzystane w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) i w obszarze F (fotowoltaika) nie łączą się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Dokumenty przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Dotychczas, w trwających naborach w obu obszarach w skali kraju do ARiMR wpłynęło:

  • 25 wniosków na kwotę 1,9 mln zł o wsparcie na inwestycje w nawadnianie
  • 275 wniosków na kwotę 24,55 mln zł o pomoc na tworzenie instalacji fotowoltaicznych.

 

Źródło: ARiMR
Opracowanie: Urszula Anculewicz