wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021-2030

Data utworzenia: 27-12-2022

Dnia 01 grudnia 2022 roku został zamieszczony na stronie internetowej MRiRW zatwierdzony Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021–2030.

Utworzenie Ramowego Planu było związane z nowym podejściem Unii Europejskiej do rolnictwa. Komisja Europejska ogłosiła wprowadzenie w życie Europejskiego Zielonego Ładu, a w nim m.in.: strategia „Od pola do stołu” oraz strategia na rzecz Bioróżnorodności 2030. W strategiach tych produkcja ekologiczna została wskazana jako sektor produkcji rolnej realizujący te cele.

Komisja Europejska wyznaczyła dla państw członkowskich Unii Europejskiej wspólny cel, jakim jest przeznaczenie do 2030 r. co najmniej 25% powierzchni użytków rolnych w Unii Europejskiej na rolnictwo ekologiczne oraz znaczny wzrost akwakultury ekologicznej.

Polska, jako kraj członkowski planuje do 2030 roku przeznaczyć co najmniej 7% użytków rolnych pod produkcję objętą systemem certyfikacji ekologicznej. Osiągnięcie tego pułapu będzie oznaczało podwojenie aktualnej powierzchni użytków rolnych objętych certyfikacją rolnictwa ekologicznego.

„Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021– 2030” stanowi spis starań, jakie Polska zamierza podjąć, alb spełniać wyznaczony cel zwiększonej powierzchni ekologicznych użytków rolnych do 2030 roku.

W Planie wyznaczonych jest 5 obszarów takich jak:

Obszar I. Transfer wiedzy i umiejętności – działania doradcze, szkoleniowe i informacyjne – m.in. prowadzenie systematycznych działań doradczych, szkoleniowych i informacyjnych przez ODR-y

Obszar II. Promowanie produkcji ekologicznej – działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne - prowadzenie stałej działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej, przybliżającej zasady produkcji ekologicznej, jej korzyści dla konsumentów i środowiska oraz zwiększającej rozpoznawalność logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, w tym wykorzystanie żywności ekologicznej w żywieniu zbiorowym.

Obszar III. Innowacje w produkcji ekologicznej – prowadzenie badań w rolnictwie ekologicznym oraz wsparcie innowacji.

Obszar IV. Wsparcie producentów ekologicznych – dopłaty do użytków rolnych, jak i zwrot kosztów kontroli certyfikacji.

Obszar V. Utrzymanie zaufania do systemu produkcji ekologiczne – doskonalenie systemu kontroli i certyfikacji produkcji ekologicznej, transfer dobrych praktyk w systemie produkcji ekologicznej oraz cyfryzacja informacji i danych o produkcji ekologicznej.

Zachęcam do zapoznania się z całym dokumentem, który jest możliwy do pobrania na dole strony

lub bezpośrednio ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ramowy-plan-dzialan-dla-ywnosci-i-rolnictwa-ekologicznego-w-polsce

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ramowy-plan-dzialan-dla-ywnosci-i-rolnictwa-ekologicznego-w-polsce
Opracowanie: Małgorzata Razminas