wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zmiany w pomocy klęskowej dla rodzin

Data utworzenia: 23-11-2022

Zmiany w pomocy klęskowej dla rodzin

Zgodnie z zapowiedzią wicepremiera Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, 23 listopada 2022 r. zostały wprowadzone zmiany w zasadach naboru wniosków o pomoc dla rodzin rolniczych. To wsparcie ma pomóc tym rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Zmiany w pomocy dotyczą:

  • wydłużenia terminu składania wniosków o pomoc oraz załączników do już złożonych dokumentów do 30 listopada 2022 r.;

  • uznania innych dokumentów niż kopie faktur, na podstawie których wnioskodawca może wykazać sprzedaż produktów rolnych ze swojego gospodarstwa. Oprócz kopii faktur mogą to być również umowy sprzedaży, rachunki lub oświadczenia wnioskodawcy o dokonaniu takiej sprzedaży.

Agencja opracowała wzór oświadczenia wnioskodawcy o sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa. Ten dokument, po wypełnieniu i podpisaniu przez ubiegającego się o wsparcie, będzie stanowić załącznik do wniosku o pomoc, jako potwierdzenie wartości dokonanej sprzedaży.

WAŻNE

Składając wniosek o pomoc z fakturami/innymi dokumentami potwierdzającymi sprzedaż należy pamiętać, że dokumenty sprzedażowe mają wykazywać sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5000 zł brutto.

Rolnicy, którzy już złożyli wniosek o tą pomoc bez faktur- powinni do 30 listopada br. dołączyć dokumenty potwierdzające sprzedaż produktów rolnych ze swojego gospodarstwa.

W przypadku takich wnioskodawców, którzy już złożyli wniosek o pomoc, jego uzupełnienia można dokonać poprzez:

  • złożenie kopii faktur lub innych dokumentów jednak w tym przypadku, aby taki dokument został prawidłowo dołączony do już złożonego wniosku należy do takiej faktury lub innych dokumentów załączyć pismo wskazujące do jakiego wniosku powinny one zostać dołączone, lub

  • złożenie kopii faktur lub innych dokumentów przy zaktualizowanym formularzu wniosku zaznaczając w sekcji I Cel złożenia, że jest to zmiana wniosku.

W przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności, pomoc dla rodzin jest przyznawana temu ze współwłaścicieli, co do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę. Formularz zgody współwłaściciela znajduje się w tym samym pliku co wniosek o pomoc.

Wniosek o pomoc oraz dokumenty sprzedażowe należy składać do Biur Powiatowych ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc- liczy się data dostarczenia do biura.

Wysokość pomocy jaką można otrzymać w ramach tego wsparcia wynosi:

  1. 10 000 zł – w przypadku, gdy szkody:

a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub

b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo 

     2.  5 000 zł – w przypadku, gdy szkody:

a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub

b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

W przypadku, gdy rodzina dysponuje dwoma protokołami oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym, pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.

Producenci rolni, którzy złożyli wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą 2022” i jeszcze nie pobrali kalkulacji albo protokołu lub nie otrzymali jednego z tych dokumentów na skrzynkę e-mail, mogą po zalogowaniu się do aplikacji pobrać kalkulację albo protokół bezpośrednio na komputer lub urządzenie mobilne.

Zgodnie z przepisami na wniosek producenta rolnego aplikacja „zgłoś szkodę rolniczą” generuje:

  • kalkulację z oszacowania szkód, w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym

albo

  • protokół oszacowania szkód, w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

Jeden producent rolny nie ma możliwości otrzymania kalkulacji oraz protokołu jednocześnie.

Ponadto z aplikacji można pobrać informacje o uprawach i szkodach w wyniku suszy.

 

Więcej informacji- otwórz

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Aleksandra Szwacka-Skiendziul