wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż majątku ruchomego Ośrodka

Data utworzenia: 23-11-2022

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż majątku ruchomego Ośrodka

Warmińsko–Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie,ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego składnika majątku ruchomego Ośrodka:

 

Lp.

Wyszczególnienie
Producent / typ

Opis i ocena stanu technicznego

Cena wywoławcza brutto PLN

1.

samochód ciężarowy,1.5 dCi

 5-osobowy,

rok produkcji 2009

stan licznika: 247526 km.

pojemność: 1461 cm3

rodzaj paliwa: Diesel

nr rej. NO0665J

-  samochód zarejestrowany, aktualne badanie techniczne ważne do 04.03.2023 r., aktualna polisa OC do 16.02.2023 r.

-  samochód z homologacją ciężarową,  

   5-drzwiowy, 5-osobowy, z silnikiem z zapłonem samoczynnym, system na kartę (2 szt.) z przyciskiem start-stop,

- manualna 6-biegowa skrzynia biegów,

- paliwo – olej napędowy,

- kierownica wielofunkcyjna,

- roleta bagażnika,

- felgi stalowe,

- zamek centralny zdanie sterowany,

- komputer pokładowy,

- klimatyzacja manualna 2-strefowa,

- ogumienie letnie Barum 195/65R15 91H – zużycie około 65%

- ogumienie zimowe Best Drive 195/65 R15 95H - zużycie około 30%,

- uszkodzenia: awaria sprzęgła

- otarcie błotnika prawego tylnego

10 150,00

 zł brutto

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego w kasie lub na konto Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn przed terminem otwarcia ofert.

 1. Wadium wnosi się w gotówce w kasie lub na konto ośrodka: 72 1130 1189 0025 0151 0420 0004
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

2. Miejsce i termin składania ofert:

W sekretariacie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn w terminie do dnia 06.12.2022 r. do godziny 12:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg Renault Megane - nie otwierać”. Termin związania ofertą – 30 dni.

3. Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. dokument potwierdzający wniesienie wadium,
 4. oferowaną cenę brutto (cyfrowo i słownie),
 5. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 6. podpis oferenta,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie dla potrzeb przetargu danych osobowych oferenta zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia,
 8. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę podpisane przez osoby uprawnione (jeżeli dotyczy),

4. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Warmińsko–Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91 dnia 06.12.2022 r. o godzinie 12:10.

5. Kryterium oceny ofert:

Najwyższa cena, jednak nie niższa niż cena wywoławcza.

6. Odrzucenie ofert:

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 2. nie będzie zawierała danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 3, lub będą one niekompletne, nieczytelne lub będą budzić inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 3. odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

7. Oferowany do sprzedaży składnik majątku ruchomego można oglądać w dni robocze  do dnia 06.12.2022 r. w siedzibie Ośrodka w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91 w godzinach pracy ośrodka od 7:00 do 15:00. Osoba do kontaktu: Marek Piskorz 697-632-411, Andrzej Długokęcki 695-890-185. Do wglądu: dokumentacja dotycząca ustalenia wartości rynkowej przez rzeczoznawcę Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o.

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Opracowanie: Marcin Cyrankowski