wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

ZMIANY W PROGRAMIE POMOCY DLA RODZIN

Data utworzenia: 16-11-2022

Wszyscy wnioskodawcy, również ci którzy już złożyli wnioski o pomoc, są zobowiązani do dołączenia do wniosku kopii faktur, które wykażą sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto.

Kopie faktur należy złożyć najpóźniej do 23 listopada. 

Termin składania wniosków -  23 listopada 2022 r.

Powyższa zmiana wynika z wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 2315).  Na stronie ARiMR został udostępniony zaktualizowany formularz wniosku, w którym dodano miejsce na wskazanie faktu dołączenia do wniosku kopii faktur.

W przypadku wnioskodawców, którzy już złożyli wniosek o pomoc, jego uzupełnienia można dokonać poprzez:

  • złożenie kopii faktur, jednak w tym przypadku, aby taki dokument został prawidłowo dołączony do już złożonego wniosku należy do takiej faktury załączyć pismo wskazujące do jakiego wniosku powinny one zostać dołączone, lub
  • złożenie kopii faktur przy zaktualizowanym formularzu wniosku zaznaczając w sekcji I Cel złożenia, że jest to zmiana wniosku.


W przypadku niezłożenia w terminie do 23 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu do Biura Powiatowego Agencji do którego został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy, kopii faktur, pomocy nie przyznaje się. 

Pomoc przysługuje rodzinie:

  1. w skład której wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
  2. w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  3. w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  4. która wykaże sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego, w którym co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, przy czym sprzedaż ta obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto.
Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Renata Gazda