wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Płatność dobrostanowa – złóż w terminie wymagane załączniki

Data utworzenia: 17-10-2022

Wypas krów mlecznych

Zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia dobrostanowego, rolnicy wnioskujący o płatność dobrostanową w ramach wariantu 2.1 Dobrostan krów mlecznych - wypas, składają do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR REJESTR WYPASU KRÓW MLECZNYCH (P-1/622) w terminie od dnia 16 października do dnia 31 października 2022 roku.

W roku 2022 REJESTR WYPASU KRÓW MLECZNYCH należy dostarczyć, za pomocą aplikacji eWniosekPlus – dokumenty uzupełniające – rejestr wypasu krów mlecznych.

Rejestr wypasu krów mlecznych należy prowadzić dla wszystkich posiadanych, w terminie wypasu (od dnia rozpoczęcia wypasu do 15 października 2022 r.) w gospodarstwie rolnym (we wszystkich siedzibach stada) krów oraz jałówek, które w trakcie okresu wypasu osiągnęły wiek 24 miesięcy (dla jałówek rejestr należy prowadzić od dnia, w którym osiągnęły wiek 24 miesięcy):

  • w typie użytkowym mlecznym (bez znaczenia jaki został określony kierunek),
  • w typie użytkowym kombinowanym o mlecznym kierunku użytkowania,
  • w typie użytkowym kombinowanym bez określonego kierunku użytkowania lub o kierunku użytkowania (dowolnym) określonym/zmienionym po terminie 27 czerwca 2022 r.

Rolnik może również wypełnić rejestr wypasu w wersji excel, znajdującej się na stronie internetowej ARiMR, który następnie należy przekazać do Agencji za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, z wykorzystaniem funkcjonalności „Dokumenty uzupełniające” jako załącznik niemerytoryczny bądź dołączając go do zmiany do wniosku.

Wersja papierowa rejestru wypasu może być dostarczona tylko w sytuacji, gdy z powodu braku technicznych możliwości, nie ma innej sposobności dostarczenia rejestru do ARiMR.


Dobrostan krów mamek

Wariant 2.3. to Dobrostan krów mamek, w ramach którego rolnicy są zobowiązani do wypasania bez uwięzi wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub typie użytkowym kombinowanym o mięsnym kierunku ich użytkowania na trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne. Wymóg ten  musi być przestrzegany co najmniej przez 140 dni w okresie:

  • od dnia 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowejdo dnia 15 października tego roku – w przypadku, gdy ten wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia,
  • od dnia wskazanego przez rolnika w oświadczeniu o zapewnieniu wypasu – w przypadku, gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia, do dnia 15 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej.

W dniach od 16 do 31 października 2022 roku należy złożyć oświadczenie o zapewnienie wypasu.

Płatność dobrostanowa w zakresie wariantu 2.3Dobrostan krów mamek wyliczana jest na podstawie średniej liczby krów mamek utrzymywanych przez rolnika w okresie od dnia 16 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 14 marca kolejnego roku.


Dobrostan owiec

Wariant 3.1. to Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach, w ramach którego rolnicy zobowiązani są do wypasania wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym zwierząt z gatunku owca domowa na trwałych użytkach zielonych lub na gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne lub zapewnienie tym zwierzętom dostępu do wybiegu w terminie:

  • od dnia 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej – w przypadku, gdy ten wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia, lub
  • od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej – w przypadku, gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia do dnia 15 października roku, w którym został złożony ten wniosek.

W dniach od 16 do 31 października 2022 r. należy złożyć oświadczenie o zapewnieniu wypasu lub dostępu do wybiegu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym zwierzętom z gatunku owca domowa, co najmniej przez 120 dni.

 

Rejestr wypasu krów mlecznych, oświadczenie o zapewnieniu wypasu owiec oraz oświadczenie o zapewnienie wypasu krów mamek należy przekazać do Agencji za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Źródło: ARiMR
Opracowanie: Sylwia Walesieniuk