wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest

Data utworzenia: 17-10-2022

Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest

W terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r.   można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” - z zakresu wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

1. Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przezzastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2 .

2. Do obliczenia wysokości wsparcia stosuje się metodę kosztów uproszczonych w oparciu o standardową stawkę jednostkową.

3. Wielkość standardowej stawki jednostkowej wynosi 100 zł/m2 wymienianego pokrycia dachu.

4. Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 40% standardowej stawki jednostkowej i wynosi 40 zł/m2 . 5. Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933, z późń. zm.) jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli:

  •  jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu;
  •  ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270);
  •  jest pełnoletnia.

6. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

  •  które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku;
  •  których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.;
  •  które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku.

7. Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia

Więcej informacji

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr
Opracowanie: Radosław Skudlarz