wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Wsparcie na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Data utworzenia: 17-10-2022

Wsparcie na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

W terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków   można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” - z zakresu wymiany słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu.

1. Wsparcia udziela się na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu, w tym demontaż słupów nośnych impregnowanych kreozotem, nabycie i transport nowych elementów konstrukcyjnych wolnych od kreozotu oraz montaż na tej samej powierzchni nowych słupów kompozytowych lub betonowych wolnych od kreozotu, na powierzchni nie większej niż 5 ha.

2. Do obliczenia wysokości wsparcia stosuje się metodę kosztów uproszczonych w oparciu o standardowe stawki jednostkowe.

3. Wielkość standardowej stawki jednostkowej wynosi:

  •  146 025 zł/ha w przypadku wymiany słupów impregnowanych kreozotem na słupy kompozytowe;
  • 168 088 zł/ha w przypadku wymiany słupów impregnowanych kreozotem na słupy betonowe.

4. Wsparcie udzielane jest w wysokości: 1) 70% kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej, o której mowa w ust. 3, i powierzchni w ha, na której wymieniono słupy nośne impregnowane kreozotem na plantacji chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu w przypadku wnioskodawców, urodzonych po dniu:

a) 31 grudnia 1981 r. – w odniesieniu do wniosków złożonych w 2022 r.,

b) 31 grudnia 1982 r. – w odniesieniu do wniosków złożonych w 2023 r.; 2) 50% kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej, o której mowa w ust. 3, i powierzchni w ha, na której wymieniono słupy nośne impregnowane kreozotem na plantacji chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

5. Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej , jeżeli:

  •  wykonuje działalność w zakresie produkcji chmielu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  •  ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, z późn. zm.);
  •  jest pełnoletnia – w przypadku osób fizycznych.

6. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

  •  które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku;
  •  których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

7. Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia

 

Więcej informacji

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr
Opracowanie: Radosław Skudlarz