wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Do 29 lipca 2022 r. nabór wniosków na „Wsparcie inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach PROW 2014-2020”

Data utworzenia: 20-07-2022

Do 29 lipca 2022 r. nabór wniosków na „Wsparcie inwestycji  zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach PROW 2014-2020”

Wsparcie kierowane jest do właścicieli lasów prywatnych – osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Pomocą mogą być objęte drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje, mające na celu zwiększenie odporności ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. W obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych, nie tylko w wyniku procesu chorobowego (jak w poprzednich naborach), ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.

Do  jakich gruntów przyznawana jest pomoc?

  1. Wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako las o pow. 0,1 ha oraz położonych:
  • w lesie, dla którego sporządzono "Uproszczony Plan Urządzenia Lasu" lub dla którego została wydana decyzja starosty na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
  • poza obszarami:
  • Natura 2000, chyba że inwestycja nie jest sprzeczna z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów, a w przypadku niesporządzenia tych planów – gdy planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów,
  • rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

2. Nie objętych zobowiązaniem do pielęgnacji założonej uprawy leśnej lub gruntu z sukcesją naturalną w ramach PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020.

 

Rodzaje wspieranych  inwestycji i wysokość pomocy:

1.

Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie

A.

Na gruntach w warunkach korzystnych

           8 137 zł/ha

B.

Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°1)

           9 249 zł/ha

2.

Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk w drzewostanie 

A.

Na gruntach w warunkach korzystnych

           12 538 zł/ha

B.

Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°1)

           14 213 zł/ha

3.

Zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu

A.

Na gruntach w warunkach korzystnych

            4 610 zł/ha

B.

Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°1)

            5 210 zł/ha

4.

Założenie remizy

            848 zł/inwestycję

5.

Czyszczenia późne

A.

Na gruntach w warunkach korzystnych

             764 zł/ha

B.

Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°1)

             917 zł/ha

6.

Zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu,lub dolesiania luk, lub założenia remizy

Pomoc może być przyznana jednemu właścicielowi do powierzchni nie większej niż 40 ha, w całym okresie programowania.

Wymagane jest uzyskanie co najmniej 8 punktów w ramach weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji, zależnie od rodzaju planowanej inwestycji.

Lp.

 Kryteria wyboru operacji

Liczba punktów

1

inwestycje polegające na założeniu remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć pow. 10 arów

20

2

inwestycje polegające na dolesianiu luk w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat

18

3

inwestycje polegające na wprowadzeniu drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi  od 30 do 50 lat lub zróżnicowaniu struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę

16

4

inwestycje planowane na gruntach przylegających przynajmniej w części do śródlądowych wód powierzchniowych

14

5

inwestycje planowane na gruntach położonych w lasach uznanych za lasy szczególnie chronione

12

6

inwestycje planowane na gruntach położonych przynajmniej w części na obszarach parków narodowych lub rezerwatów przyrody lub obszarach Natura 2000

10

7

inwestycje dotyczące czyszczeń późnych rozumianych jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych

9

8

inwestycje planowane na gruntach położonych przynajmniej w części na obszarach zagrożonych erozją wodną

8

9

gruntach położonych przynajmniej w części na obszarach ONW określonych dla PROW 2007-2013

6

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje tym podmiotom, których operacje uzyskały największą sumę punktów.

Zainteresowani otrzymaniem pomocy, jeszcze przed złożeniem wniosku do biura powiatowego ARIMR, powinni zgromadzić szereg dokumentów, które będą potrzebne do opracowania  planu inwestycji przez nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

 

Więcej informacji.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr
Opracowanie: Radosław Skudlarz