wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - rozwój usług rolniczych i leśnych. Nabór od 7 lipca do 2 września 2022 r.

Data utworzenia: 20-07-2022

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - rozwój usług rolniczych i leśnych. Nabór od 7 lipca do 2 września 2022 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie ?

Rolnik, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń, lub zrealizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” oraz planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:

 • ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń, lub
 • utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji, lub
 • zakup urządzeń do dezynfekcji, lub
 • przebudowę/ remont pomieszczeń  w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, lub
 • przebudowę/ rozbudowę/ remont chlewni lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, tak aby w ich wyniku w chlewni lub budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń, lub
 • budowę/ przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń, lub
 • zakup i wykonanie robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie;

2.    Spółka wodna lub związek spółek wodnych, na realizację operacji dotyczącej:

 • zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny, lub
 • wykonania robót na urządzeniach melioracji wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed skutkami suszy, zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny, polegających na:
 • przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, w tym darniowania skarpy i dna rowu melioracyjnego oraz wykonywanie na nim umocnień, lub
 • budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu z piętrzeniem, lub
 • oczyszczeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie sieci drenarskiej, przełożeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie lub remoncie studzienki drenarskiej, przebudowie lub remoncie wylotu drenarskiego, przystosowaniu studzienki drenarskiej lub wylotu drenarskiego do funkcji retencyjnej.

Do kosztów kwalifikowalnych może być zaliczony VAT ponoszony przez spółki wodne lub związki spółek wodnych na realizację operacji polegającej na zaopatrzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny. 

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 719 oraz z 2022 r. poz. 88) spółki wodne lub związki spółek wodnych mają dodatkowo możliwość otrzymania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji.

Kryteria wyboru wniosków

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:  

1. W przypadku rolników

 • jeżeli średnia liczba świń w stadzie wynosi:
 • od 50 do 800 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów
 • od 800 do 1200 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów,
 • powyżej 1200 świń - przyznaje się 2 punkty;
 • jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej - przyznaje się 2 punkty,
 • jeżeli operacja jest realizowana przez rolnika, który realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. – przyznaje się 6 punktów.

2. W przypadku spółek wodnych i związków spółek wodnych:

 • jeżeli powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych wynosi:
 • mniej niż 600 ha - przyznaje się 0 punktów;
 • od 600 do 3600 ha - przyznaje się od 0 do 15 punktów, więcej niż 3600 ha - przyznaje się 15 punktów;
 • jeżeli spółka wodna albo związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r. - przyznaje się 2 punkty.

Kolejność przysługiwania pomocy

W przypadku rolników ustala się na podstawie danych zawartych w:

 1. rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 2. kosztorysie inwestorskim dotyczących niecki dezynfekcyjnej, dołączonym do Wniosku w dniu złożenia tego Wniosku;
 3. ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

 W przypadku spółki wodnej lub związku spółek wodnych ustala się na podstawie danych zawartych w:

 1. uchwale w sprawie budżetu lub planu finansowego spółki wodnej lub związku spółek wodnych na rok, w którym został złożony Wniosek, albo w innym dokumencie określającym powierzchnię zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych,
 2. zaświadczeniu wystawionym przez wójta, burmistrza lub prezydenta, że spółka wodna lub związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r. załączonych do wniosku o przyznanie pomocy w dniu jego złożenia.

Wysokość pomocy w formie:

1. Refundacji do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:

    a) rolnika w zakresie operacji dotyczących:

 • utworzenia lub zmodernizowania niecki dezynfekcyjnej;
 • wyposażenia gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji;
 • wykonania inwestycji mającej na celu utrzymywanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz nie mających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;
 • przebudowy lub rozbudowy lub remontu chlewni lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, tak aby w ich wyniku w chlewni lub budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń;
 • budowy lub przebudowy magazynu do przechowywania słomy dla świń;
 • zakupu i wykonania robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową  do bezpośredniego spożycia przez świnie;

  b) w przypadku spółek wodnych i związków spółek wodnych w zakresie operacji polegających na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

2. Standardowych stawek jednostkowych lub refundacji części kosztów kwalifikowalnych będących kosztami ogólnymi w przypadku operacji polegającej na wykonaniu ogrodzenia chlewni. Pomoc przyznaje się w wysokości 80% kwoty stanowiącej sumę:

 • iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego  ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek oraz
  • kosztów ogólnych dotyczących tej operacji, które uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty, która zostanie ustalona zgodnie z pkt.1.a) – jeżeli koszty takie zostały poniesione.

3. Standardowych stawek jednostkowych lub refundacji części kosztów kwalifikowalnych będących kosztami ogólnymi w przypadku operacji polegającej na wykonaniu robót na urządzeniach melioracji wodnych. Pomoc przyznaje się w wysokości 80% kwoty stanowiącej sumę:

a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych i odpowiednio: 

 • długości rowów melioracyjnych, na których wykonano roboty budowlane, lub
 • liczby wykonanych progów lub zastawek, lub przepustów z piętrzeniem, lub liczby przebudowanych lub wyremontowanych studzienek drenarskich, lub
 • liczby wylotów drenarskich lub liczby przystosowanych do funkcji retencyjnej studzienek drenarskich, lub
 • liczby wylotów drenarskich lub długości rurociągów drenarskich, które zostały oczyszczone lub na których wykonano roboty budowlane, oraz

b) kosztów ogólnych dotyczących tej operacji, które uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty, która zostanie ustalona zgodnie z lit. a) – jeżeli koszty takie zostały poniesione.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie na jednego Beneficjenta:

 • 100 000 zł - w przypadku rolnika, prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie lub zrealizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”;
 • 1 000 000 zł -  w przypadku spółki wodnej lub związku spółek wodnych, jeżeli więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne lub więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych  objętych działalnością tej spółki jest w posiadaniu rolników, spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej.

Materiały

Poradnik dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 5.1 " Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr
Opracowanie: Maria Suszko