wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Pomoc finansowa dla producentów świń realizaujących co najmniej jedno działanie "prośrodowiskowe" - składanie wnosków do 15 lipca 2022 roku!

Data utworzenia: 06-07-2022

Informujemy, że od 2 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów o Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń.

Wnioski o udzielenie pomocy można składać w okresie od 02.07.2022 r. do 15.07.2022 r.

Wniosek należy złożyć do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR.

 Uprawnieni do pomocy są producenci, którzy:

  1. są producentami rolnymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203 i 2019);

  2. w dniu 1 kwietnia 2022 r. prowadzili gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), w którym były utrzymywane świnie;

  3. do dnia 15 lipca 2022 r., zgłosili zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz. 1542), oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.;

  4. realizują co najmniej jedno z następujących działań "prośrodowiskowych": gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka składnikami odżywczymi, efektywne wykorzystywanie zasobów oraz metody produkcji przyjazne dla środowiska i klimatu (katalog działań uprawniających do uzyskania pomocy określony jest w załączniku do ww. rozporządzenia i obejmuje m.in. działania związane z dywersyfikacją upraw na posiadanych przez rolnika gruntach ornych).

Wysokość pomocy wynosi 80 zł/szt. do świń urodzonych w gospodarstwie producenta w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., przy czym maksymalna kwota pomocy, jaka może zostać przyznana producentowi wynosi 160 tys. zł. Producent świń może złożyć tylko jeden wniosek, który powinien obejmować wszystkie świnie urodzone we wskazanym wyżej okresie, jednak nie więcej niż 2 000 szt. (w składanym wniosku należy uwzględnić świnie urodzone we wszystkich siedzibach stad producenta świń zgłoszonych do systemu IRZ ARiMR zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt).

Szczegółowe informacjie znajdziecie Państwo na stronach interentowych ARiMR oraz u doradców Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradctwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Źródło: ARiMR
Opracowanie: Rodian Pawłowski