wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

„Pomoc klęskowa” dla poszkodowanych w 2021

Data utworzenia: 21-06-2022 ; Data wydarzenia: 21-06-2022

Trwa nabór prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  wniosków od rolników, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Dokumenty są przyjmowane w biurach powiatowych ARiMR lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłkowo za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) do 30 czerwca 2022 r.

Przez datę złożenia wniosku należy rozumieć datę osobistego złożenia dokumentu w biurze powiatowym ARiMR, a w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) lub platformy ePUAP – datę jego nadania.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 30 czerwca 2022 r., nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Z pomocy mogą skorzystać producenci rolni, którzy ponieśli w 2021 roku straty w uprawach rolnych w wyniku:

  • gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich), które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 proc. plonu;
  • suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.

Stawki są zróżnicowane i zależą od wysokości szkód. Wynoszą:

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60 proc. plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20 proc. i mniej niż 60 proc. plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5 proc. i mniej niż 60 proc. plonu.

Producent rolny może więc ubiegać się o pomoc do danej powierzchni uprawy tylko raz czyli do danej powierzchni uprawy można ubiegać się tylko o pomoc z tytułu szkód spowodowanych przez suszę lub tylko z powodu szkód spowodowanych przez inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne wymienione w rozporządzeniu.

Szczegółowe informację oraz formularze wniosku znajdują się na stronie internetowej -  https://www.gov.pl/web/arimr/kleski-2021

 

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Monika Szóstek