wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Tylko do 14 lipca 2022 r. nabór wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw w ramach PROW 2014-2020

Data utworzenia: 14-07-2022

Tylko do 14 lipca 2022 r. nabór wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw w ramach PROW 2014-2020

Działanie jest dedykowane posiadaczom małych gospodarstw, o powierzchni co najmniej 1 ha, prowadzącym działalność rolniczą, których wielkość  ekonomiczne jest mniejsza niż 13 tys. euro.

Działalność rolnicza  musi być prowadzona na własny rachunek,  w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb .Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:

 • dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
 • przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.

Premia w wysokości 60 tys. zł wypłacana jest w dwóch ratach:

 • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.).

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne, czy odrębne gospodarstwa rolne.


Premia przyznawana jest na operację:

 • obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
 • polegającą na:

- przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz
- udziale w szkoleniach, lub korzystaniu z usług doradczych, lub
- udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
- realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;

 • która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa:

- do co najmniej 10 tys. euro  i co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;

Premia w całości musi być przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe musi stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy i mogły dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;

W przypadku inwestycji budowlanej - musi być położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.


Kolejność  przysługiwania pomocy  zależy od sumy punktów przyznanych wg następujących kryteriów wyboru:

 • rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt); 
 • kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);
 • wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt); 
 • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

- powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
- 16 – 20 tys. euro – 4 pkt,
- 12 – 16 tys. euro – 2 pkt;

Link do wyliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstawa (kalkulator SO)

 • wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;
 • zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
 • podleganie ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do CEIDG nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy  poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.

Minimalna wymagana liczba punktów - 8

DECYZJA O PRZYZNANIU POMOCY wydawana jest z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

 • rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
 • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu  ( chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów – o ile warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;
 • złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy;
 • uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (nowy wymóg) – jeżeli  w związku z realizacją biznesplanu jest wymagane uzyskanie takiej decyzji zgodnie z przepisami o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Dokumenty aplikacyjne : https://ww.gov.pl/web/arimr/dokumenty-aplikacyjne37

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr
Opracowanie: Maria Suszko