WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Data utworzenia: 08-11-2021

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych, prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (SOOŚ), zgodnie z prawem polskim i UE, podlegają projekty strategii, planów i programów m. in. w  rolnictwie. Opracowana w ramach niniejszego postepowania Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 ocenia możliwe skutki dla środowiska wynikające z realizacji proponowanych instrumentów wsparcia.

Wykonanie takiej  prognozy regulowane przez ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247).

Zainteresowani mogą  zgłaszać  uwagi i komentarze w terminie do dnia 25 listopada 2021 roku.

Szczegółowe informacje wraz z projektem dokumentu i załącznikami oraz Formularzem do zgłaszania uwag i komentarzy, znajdują się na dedykowanej konsultacjom stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/postepowanie-w-sprawie-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko

Opracowanie: Maria Suszko