WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Nabór wniosków na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (w tym RHD)” – rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników

Data utworzenia: 29-11-2021

Nabór wniosków na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (w tym RHD)” – rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników

Termin naboru wniosków: od 30 listopada do 29 grudnia 2021 r.

Pomoc może zostać przyznana:
•  rolnikowi  będącemu osobą fizyczną, domownikowi lub małżonkowi tego rolnika, jeżeli:
- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie
- rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych
•  rolnikowi będącemu osobą fizyczną lub małżonkowi tego rolnika, jeżeli:
- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie
- wykonuje lub podejmuje wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego.

pod warunkiem, że Wnioskodawca:
•  jest zdolny do zrealizowania operacji oraz osiągnięcia i zachowania celu
•  ma numer identyfikacyjny (tzw. nr EP), który nadaje Biuro Powiatowe ARiMR

Na jakie inwestycje może być przyznana pomoc?
Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt objęty wnioskiem:
• dotyczy przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych
• polega na modernizacji lub budowie zakładu przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu detalicznego produktami rolnymi
• polega na modernizacji lub budowie pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych w budynku służących do przechowywania produktów żywnościowych
• nie jest finansowany z udziałem innych środków publicznych

Na jakie wsparcie można liczyć?
Pomoc jest udzielana w formie zwrotu części poniesionych kosztów. Refundacji podlegają koszty inwestycji poniesione przez Beneficjenta, w wysokości do 50 proc.kosztów kwalifikowanych.
 
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości:
• 200 tys. zł, w przypadku rolnika lub małżonka rolnika, wykonującego lub podejmującego wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach RHD.
• 500 tys. zł, w przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego  działalność gospodarczą objętą wsparciem.
Minimalna wysokość pomocy, którą można przyznać na realizację jednej operacji wynosi 10 tys. zł.

Zakres wsparcia
Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:
1) zakupu lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności:
a) maszyn lub urządzeń do:
•    magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
•    przetwarzania produktów rolnych,
•    magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
•    przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
d) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego;
2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:
c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
d) pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych w budynku służących do przechowywania produktów żywnościowych, w przypadku inwestycji realizowanej przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego.
"Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń lub wyposażenia, natomiast zakup używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.
3) zakupu środków transportu:
a) niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania,
b) służących do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju,
c) wykorzystywanych do sprzedaży produktów rolnych,
d) w postaci cystern, silosów, chłodni i izoterm, przeznaczonych do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach.
4) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
•    kosztorysów,
•    projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
•    przygotowania biznesplanu,
•    sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Wnioskodawcy mają możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, weksla z poręczeniem wekslowym banku lub zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, w wysokości odpowiadającej 100 proc. kwoty zaliczki.

UWAGA
- wnioskodawca będzie miał możliwość dwukrotnego uzupełnienia braków/złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia otrzymania każdego z wezwań.
- w ciągu 90 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, na stronie internetowej ARiMR publikowana jest informacja o kolejności przysługiwania pomocy.
- w terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości listy rankingowej Agencja  wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy, w przypadku pozytywnego  rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy lub informuje wnioskodawcę o odmowie przyznania pomocy, gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy. 

Szczegółowe informacje: TUTAJ

 

Opracowanie: Renata Kierska