WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Nabór wniosków na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" - podmioty.

Data utworzenia: 06-10-2021

Nabór wniosków na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" - podmioty.

 

Termin naboru wniosków:  31 października – 29 listopada 2021 roku

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

 • wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia wykonawczego;
 • działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. albo jako przedsiębiorca prowadzący duże przedsiębiorstwo (w sektorze wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie) w rozumieniu art. 2 pkt 24 ww. rozporządzenia;
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
 • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Sposób udzielania pomocy.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi :

• 10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;

• 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł.

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają również możliwość skorzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci jednej wybranej z pięciu dopuszczalnych form zabezpieczeń, m.in. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

Zakres wsparcia:

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

1) zakupu (wraz z instalacją):

a) maszyn lub urządzeń do:

magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,

 przetwarzania produktów rolnych,

 magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,

 przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),

b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:

c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. "Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń.

3) związane z kierowaniem robotami budowalnymi oraz przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

 •  kosztorysów,
 •  projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
 •  operatów wodnoprawnych,
 •  ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
 •  dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
 •  wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
 •  przygotowania biznesplanu,
 •  sprawowania nadzoru inwestorskiego, autorskiego, urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,

- w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Źródło: https://www.arimr.gov.pl
Opracowanie: Radosław Skudlarz