WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Kolejny nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

Data utworzenia: 17-09-2021

W dniach od 20 października 2021 r. do 30 listopada 2021 r. będzie trwał nabór wniosków na działanie PROW 2014-2020 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” zgodnie z warunkami i trybem określonym w  rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284, z 2018 r. poz. 1151, z 2019 r. poz. 1029 oraz z 2020 r. poz. 799).

O pomoc finansową w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” może ubiegać się:

1. grupa producentów rolnych:

  • uznana od dnia 01 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1026), w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne,
  • która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów (inne niż drób żywy, mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone i mrożone

2. organizacja producentów utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż należące do sektora mięsa drobiowego oraz

  • uznana na podstawie przepisów ustawy z dnia: 

–  11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych albo 

–  20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Podmioty te muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, które spełnią m. in. następujące warunki kwalifikowalności:

  • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie planu biznesowego,
  • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków UE po dniu 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,
  • w skład podmiotu nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej,
    z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową,
  • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto grupy producentów rolnych / organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa albo organizacja została uznana (wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym: członkami beneficjenta, współmałżonkiem członka beneficjenta, podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem).

 Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosków dokumentacją mogą być składane do Oddziałów Regionalnych ARiMR w trybie  art. 42b ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182, z późn. zm.), który przewiduje możliwość złożenia do Agencji wniosku o przyznanie pomocy oraz innych dokumentów w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych na zasadach określonych w przepisach przejściowych, tj. art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Doręczenie korespondencji na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem na elektroniczny adres do doręczeń do czasu zaistnienia obowiązku stosowania przez Agencję ustawy o doręczeniach elektronicznych, tj. do dnia 1 stycznia 2023 r.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR  otwórz

Opracowanie: Maria Suszko