WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zgłoszenie szkody rolniczej spowodowanej przez suszę możliwe tylko za pośrednictwem aplikacji suszowej

Data utworzenia: 29-06-2021

Zgłoszenie szkody rolniczej spowodowanej przez suszę możliwe tylko za pośrednictwem aplikacji suszowej

Jeśli w gospodarstwie rolnym wystąpiły straty spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich rolnik może złożyć wniosek o oszacowanie tych strat na obszarach gdzie  istnieje zagrożenie spadku plonów z powodu suszy. (zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach).

Wniosek mogą złożyć producenci rolni tylko za pośrednictwem aplikacji suszowej. Aby móc z niej korzystać konieczne jest posiadanie profilu Zaufanego. Dzięki PZ możliwe jest podpisanie wniosku podpisem zaufanym. Dzięki temu można otrzymać protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach, określonych przez Radę Ministrów, programów pomocy. Straty w gospodarstwie muszą wynosić co najmniej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej z ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia suszy, aby móc ubiegać się o udzielenie pomocy. Protokół może być uzupełniany przez rolnika kilkukrotnie aż do momentu podpisania protokołu podpisem zaufanym.

Kiedy można złożyć wniosek?

Wg ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku - klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.

Kto może złożyć wniosek?

Producent rolny:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich;
  • w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • będący mikro, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.

Należy przygotować:

  • numer identyfikacyjny  nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich,
  • skan polisy ubezpieczenia - co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych - od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy  w pełnych wysokościach
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Podstawa prawna:

  • Ustawa  z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz 477)
  • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1853, z 2019 r. poz. 1824 i z 2020 r. poz. 300)
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 193/1, ze zm.)

Link do założenia PZ: https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=ea6npkswr37q6z2pjkqp

Link do aplikacji suszowej: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.gov.pl/

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Bartosz Napiórkowski