WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

XIV ogólnopolski konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2021

Data utworzenia: 11-06-2021

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ogłaszają nabór zgłoszeń do XIV ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne.

W konkursie może brać udział każdy rolnik, który:

  • posiada numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;
  • dokonał zgłoszenia uczestnictwa w konkursie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub mailowo, na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do regulaminu, do właściwego dla miejsca zamieszkania Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 października 2004 r., o Jednostkach Doradztwa Rolniczego (Dz. U. z 2016 poz. 356; 1176; 2017 poz. 60; 624);
  • zakończył okres przestawiania gospodarstwa i posiada aktualny certyfikat na wyprodukowane ekologiczne surowce z przeznaczeniem do sprzedaży lub do przetwórstwa we własnym gospodarstwie.
  •  nie był laureatem I nagrody wojewódzkiego etapu konkursu w latach 2018 – 2020.

Konkurs przeznaczony jest tylko dla rolników zawodowych, tzn. rolników czerpiących dochód z produkcji rolnej (np. hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin). Do składania wniosków zachęcamy kandydatów prowadzących towarowe gospodarstwa ekologiczne, z lub bez hodowli zwierząt.

W konkursie nie mogą brać udział Fundacje lub inne podmioty, które są finansowane z innych źródeł, stanowiących ich główne źródło dochodu lub utrzymania.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z klauzulą informacyjną - Załącznik nr 1

Regulamin konkursu tutaj.

Zgłoszenia należy wysyłać do 30 czerwca 2021 r.

na adres:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91
10-356 Olsztyn
z dopiskiem „Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2021”
lub pocztą elektroniczną na adres: m.razminas@w-modr.pl

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela – Małgorzata Razminas, tel. 695 990 243

Źródło: https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/3813-konkurs-na-najlepsze-gospodarstwo-ekologiczne-w-2021-roku
Opracowanie: Małgorzata Razminas