WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Poddziałanie 8.1 Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Data utworzenia: 10-06-2021

Poddziałanie 8.1 Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

W terminie od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021r. odbywa się nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie.

W ramach poddziałania, rolnik może ubiegać się o pomoc na zalesienie w formie 3 premii:

 • wsparcia na zalesienie (złożenie wniosku w 2021 r.),
 • premii pielgnacyjnej (złożenie wniosku w 2022 r. i w kolejnych latach),
 • premii zalesieniowej (złożenie wniosku w 2022 r. i w kolejnych latach).

Wsparcie  na  zalesienie stanowi jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów  wykonania  zalesienia  oraz  ewentualnego  jego  ogrodzenia  lub zabezpieczenia drzewek 3 palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną w pierwszym roku zalesienia. Pomoc na zalesienie, w tym wsparcie na zalesienie może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 40 ha, w całym okresie programowania.

Beneficjentem poddziałania może/mogą zostać:

 • osoba fizyczna lub prawna, której gospodarstwo rolne jest położone na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz która prowadzi działalność rolniczą,
 • grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz które prowadzą działalnośćrolniczą,
 • jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Wsparcie może być przyznane beneficjentowi, jeżeli:

 • został mu nadany numer identyfikacyjny w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który może być wykorzystany do ubiegania się o tę pomoc,
 • zobowiązał się do: wykonania zalesienia gruntu zgodnie z wymogami planu zalesienia (a gdy jest to przewidziane w planie zalesienia wykonania również jego ogrodzenia lub zabezpieczenia drzewek 3 palikami), uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego wykonania (obowiązek ten dotyczy sadów i gruntów z sukcesją naturalną, a w przypadku zalesiania gruntów ornych, ten obowiązek dotyczy powierzchni powyżej 20 ha).

Wsparcie na zalesienie jest przyznawane beneficjentowi do gruntów:

 • wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, użytkowane jako grunty orne albo sady albo grunty z sukcesją naturalną,
 • przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku braku tego planu oraz tego studium- gdy grunty te zostały przeznaczone do zalesienia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • stanowiących własność/współwłasność rolnika albo własność jego małżonka lub własność jednostki,
 • o powierzchni nasadzeń co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem lub obszarem zalesionym,
 • położonych poza: obszarami Natura 2000, obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów,
 • w przypadku gruntów zwanych „gruntami z sukcesją naturalną” wsparcie na zalesienie przysługuje, jeżeli na tych gruntach, zgodnie z planem zalesienia, jest wymagane wykonanie zalesienia.

Miejsce złożenia wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie można składać w terminie od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR, zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedzibą rolnika.

Do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kopię planu zalesienia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan,
 • pisemną zgodę: pozostałych współwłaścicieli na zalesienie gruntów, jeżeli grunty te stanowią przedmiot współwłasności; małżonka rolnika na zalesienie gruntów, jeżeli grunty te stanowią własność małżonka rolnika,
 • dokumenty potwierdzające własność gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (obowiązuje w przypadku sadów i gruntów z sukcesją naturalną oraz w przypadku zalesiania gruntów ornych, o powierzchni powyżej 20 ha).

Kryteria wyboru operacji i wysokość stawek pomocy na zalesianie - pliki do pobrania poniżej

Dokumenty aplikacyjne- Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesianie

Źródło: arimr.gov.pl
Opracowanie: Aleksandra Szwacka-Skiendziul