WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Wydłużony nabór wniosków - poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar E - nawadnianie w gospodarstwie

Data utworzenia: 02-06-2021

Wydłużony nabór wniosków - poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar E - nawadnianie w gospodarstwie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontynuuje program pomocy w ramach PROW 2014-2020 - Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar nawadniania w gospodarstwie.

W terminie od dnia 21 czerwca 2021 r. do dnia 20 września 2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji realizowanych w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

Wysokość pomocy

Pomoc przyznaje się na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo. Wysokość dofinansowania w ramach nawadniania wynosi 100 tys. zł. Limit pomocy w tym obszarze nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów A-D.

Pomoc przyznaje się rolnikom w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku gdy o dofinansowanie stara się młody rolnik do 60%. Przy ustalaniu kwoty pomocy uwzględnia się koszty ogólne, które mogą wynosić do 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

W obszarze nawadniania wysokość kosztów kwalifikowalnych musi wynosić minimum 15 tys. zł.

Inwestycje w nawadnianie gospodarstw dzielą się na trzy kategorie:

 • wykonanie nowego nawodnienia,
 • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
 • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Inwestycje w nawadnianie gospodarstw mogą zakładać m. in.:

 • budowę ujęć wody (studni, zbiorników);
 • zakup nowych maszyn i urządzeń do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody;
 • zakup nowych instalacji nawadniających;
 • zakup nowych systemów do sterowania nawadnianiem;
 • zakup i instalacja urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, które będą służyć do nawadniania;
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania;
 • opłaty za patenty lub licencje.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także koszty transportu maszyn, urządzeń i instalacji do miejsca realizacji operacji oraz koszty ich montażu.

Wyżej wymienione inwestycje muszą spełnić określone wymagania:

 • muszą doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10% w przypadku ulepszenia istniejących instalacji;
 • wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko w przypadku powiększenia obszaru nawadniania;
 • wykazać  faktyczną (efektywną) oszczędność wody – w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry.

Realizację operacji oraz ponoszenie kosztów kwalifikowalnych można rozpocząć na własne ryzyko od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Dokumenty, których niedołączenie skutkuje odrzuceniem wniosku o pomoc :

 • ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu, lub
 • ostateczne pozwolenie wodnoprawne wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie, lub
 • ostateczne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie, lub
 • zgłoszenie wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego.

O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje liczba punktów które są przyznawane za:

 • potencjalną oszczędność wody w ciągu roku;
 • położenie gospodarstwa na obszarze gminy zagrożonej suszą;
 • realizację programów rolno-środowiskowo-klimatycznych. 

UWAGA: Korzystne zmiany w stosunku do poprzednich naborów:

 • obniżenie  do 3 punktów minimalnej liczby punktów przyznawanych na podstawie kryteriów wyboru, którą podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy musi otrzymać, aby uzyskać pomoc finansową w obszarze nawadniania w gospodarstwie;
 • umożliwienie podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy dostarczenie numeru identyfikacyjnego na etapie wezwania do usunięcia braków we wniosku o przyznanie pomocy;
 • odstąpienie od wymogu dołączania do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenia współposiadacza nieruchomości o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie, w skład którego wchodzi nieruchomość będąca przedmiotem współposiadania i wyłącznie - temu rolnikowi lub jego małżonkowi - przyznano do tej nieruchomości jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub pomoc finansową w ramach działań obszarowych

UWAGA! Jeżeli do przyznania pomocy (minimum punktowe) niezbędne jest uzyskanie punktów za kryterium określone w § 16 ust 8 pkt 4 rozporządzenia wykonawczego tj. związane z realizacją zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w związku z brzmieniem przepisu w tym zakresie, wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć do końca 2020 roku.

Informacje na temat typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014–2020 udzielane są w Oddziałach Regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz są dostępne na stronie:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html

Ponadto informacje na temat ,,Poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie'' udostępniono w formie

Broszury informacyjnej - otwórz

Opublikowano również najczęściej zadawane pytania - otwórz

Wniosek i inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc w aktualnym naborze (30 listopad 2020 – 28 stycznia 2021) - otwórz

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z towarzyszącymi dokumentami należy przekazywać do oddziałów regionalnych ARiMR (lub za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej właściwego OR ARiMR), w następujący sposób:

 • poprzez skorzystanie z udostępnionych wrzutni/urn, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów, gdyż składanie  ich osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio we właściwym oddziale regionalnym/biurze powiatowym ARiMR zostało ograniczone, lub
 • w formie dokumentu elektronicznego wysłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP - otwórz, lub
 • przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.
Źródło: https://www.arimr.gov.pl
Opracowanie: Paweł Urbanowicz