WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Pomożemy Ci przystąpić do systemu jakości produktów rolnych - nabór wniosków w poddziałaniu 3.1 PROW 2014-2020

Data utworzenia: 05-05-2021

Pomożemy Ci przystąpić do systemu jakości produktów rolnych - nabór wniosków w poddziałaniu 3.1 PROW 2014-2020
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych i krajowych systemów jakości.

Termin składania wniosków: od 31.05.2021 r. do 01.07.2021 r.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.


Siódmy nabór dotyczy rolników uczestniczących w następujących systemach jakości:

 • Chronione Nazwy Pochodzenia
 • Chronione Oznaczenia Geograficzne
 • Gwarantowane Tradycyjne Specjalności
 • System ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Jakość Tradycja
 • Quality Meat Program
 • Quality Assurance for Food Products – Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej
 • Quality Assurance for Food Products – Kulinarne mięso wieprzowe
 • Quality Assurance for Food Products – Wędliny
 • Integrowana Produkcja Roślin

Cel realizacji działania:

Usprawnienie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.


Cel szczegółowy:

Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe


Instytucja wdrażająca działanie:

Wnioski przyznanie pomocy oraz płatności w poddziałaniu 3.1 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości należy składać do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy na formularzu udostępnionym na stronie internetowej: http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.


Beneficjent działania:

Rolnik -  oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, której gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym Traktatów, określonym w art. 52 TUE w związku z art. 349 i 355 TFUE (podane artykuły określają obszar stosowania tej definicji; Rzeczpospolita Polska należy do ww. obszaru) oraz, która prowadzi działalność rolniczą;


Warunki kwalifikowalności:

Pomoc przyznawana jest Beneficjentowi, który przedstawi kopie certyfikatu zgodności lub świadectwa jakości, potwierdzającego zgodność procesu produkcji produktu ze specyfikacją danego systemu jakości, ważnego przez okres co najmniej 14 dni w okresie pomocy, za który składany jest wniosek o płatność.


Zakres pomocy:

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się:

 • koszty kontroli (w tym badań specjalistycznych i analiz) oraz certyfikacji związanych z wydaniem certyfikatu lub świadectwa jakości w okresie pomocy,
 • koszt składki członkowskiej na rzecz grupy producentów realizujących działania związane z systemem jakości, na który składany jest wniosek o płatność, poniesiony w okresie pomocy,
 • koszty zakupu specjalistycznych publikacji związanych z prowadzeniem produkcji w zakresie systemu jakości, którego dotyczy wniosek o płatność,
 • koszty zakupu pułapek feromonowych, barwnych, lepowych.

Forma i wysokość pomocy:

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu (refundacja), poniesionych w ustalonych okresach pomocy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w trakcie naborów.

Łączna wysokość pomocy nie może wynieść więcej niż równowartość 2 000 euro na gospodarstwo rocznie.


Poziom pomocy:

Refundacji podlegają poniesione koszty, w wysokości nieprzekraczającej:

 • 3 200 zł - w przypadku unijnych systemów jakości, których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz kiedy produkty wytwarzane objęte są systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich,
 • 3 000 zł - w przypadku unijnego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane objęte są systemem rolnictwa ekologicznego,
 • 2 750 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są w ramach integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin,
 • 1 470 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Jakość Tradycja",
 • 2 386 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Meat Program",
 • 1 700 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Pork Quality System",
 • 2 000 zł - w przypadku krajowych systemów jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Assurance for Food Products" :
 1. "Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej",
 2. "Kulinarne mięso wieprzowe",
 3. "Wędliny".

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

Źródło: www.arimr.gov.pl
Opracowanie: Aneta Długokęcka