WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska z PROW 2014-2020 - nabór wniosków od 17 maja do 27 czerwca 2021 r.

Data utworzenia: 26-04-2021

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska z PROW 2014-2020 - nabór wniosków od 17 maja do 27 czerwca 2021 r.

Ze wsparcia mogą skorzystać właściciele lasu - osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i posiadający numer identyfikacyjny


Pomoc przyznawana jest do gruntów:

 1. Wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako las o powierzchni co najmniej 0,1 ha;
 2. Położonych w lesie, dla którego sporządzono "Uproszczony Plan Urządzenia Lasu" lub dla którego została wydana decyzja starosty na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
 3. Położonych poza obszarami:
 • Natura 2000, chyba że planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów, a w przypadku niesporządzenia tych planów – gdy planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów;
 • rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów;
 1. Nie objętych zobowiązaniem do pielęgnacji założonej uprawy leśnej lub gruntu z sukcesją naturalną w ramach PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020.

Rodzaj inwestycji i wysokość pomocy:

 1. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez:
 • wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat - od 8 137 zł/ha do 9 249 zł/ha*.
 • dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat,
  wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach - od 12 538 zł/ha do 14 213 zł/ha*.
 1. Zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie dolnej warstwy w drzewostanie, złożonej z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę - od 4 610 zł/ha do 5 210 zł/ha*.
 2. Założenie remizy (o pow. co najmniej 10 arów),  wprowadzenie gatunków drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym (jeśli  średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat) – 848 zł/inwestycję, ogrodzenie remizy - siatka metalowa o wysokości 2 m - 8,82 zł mb.
 3. Czyszczenia późne - cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat
  - 764 zł/ha  do 917 zł/ha*.
 4. Inne zabiegi ochronne przed zwierzyną (w przypadku inwestycji jak w pkt. 1 i 2 powyżej).
 • zabezpieczeniu drzewek repelentami - 434 zł/ha
 • zabezpieczeniu drzewek osłonkami - 1 488 zł/ha.

*stawki nagruntach o nachyleniu powyżej 12 stopni


Pomoc może być przyznana jednemu właścicielowi do powierzchni nie większej niż 40 ha, w całym okresie programowania. Wymagane jest uzyskanie co najmniej 8 punktów w ramach weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji, zależnie od rodzaju planowanej inwestycji.


Dokumenty niezbędne do opracowania planu

 1. Wypis z ewidencji gruntów i budynków - z zaznaczeniem działki, na której jest las;
   
 2. Wypis z uproszczonego planu urządzania lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu zawierający:
 • wiek gatunku panującego w drzewostanie,
 • czy las jest uznany za las szczególnie chroniony,
 • numer działki ewidencyjnej, na której położony jest las, w którym ma być realizowana inwestycja oraz powierzchnię tego lasu,
 • daty obowiązywania planu urządzania lasu (początkową i końcową) lub datę wydania decyzji starosty.
 1. Zaświadczenia, że inwestycje nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzania lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.
   
 2. Karta informacyjna zawierająca informacje dotyczące gruntu, do którego właściciel lasu zamierza ubiegać się o przyznanie pomocy, w tym co najmniej: powierzchnię działek ewidencyjnych oraz wykazanie, czy: grunt ten jest położony na obszarach rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, parku narodowego lub ich otulin, Natury 2000.

Powyższe dokumenty, a także inne zależnie od rodzaju i położenia planowanej inwestycji, są niezbędne do właściwego opracowania planu inwestycji przez nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 

Więcej informacji:

Poddziałanie 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Opracowanie: Maria Suszko