WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Podziel się swoim SUKCESEM - weź udział w konkursie

Data utworzenia: 29-03-2021

Podziel się swoim SUKCESEM - weź udział w konkursie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR) ogłosiło XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku.\

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przygotować i przesłać do CDR w terminie do 30 kwietnia 2021 r. wraz z wymaganymi załącznikami 1,2 i 3 (stanowiącymi integralną część zgłoszenia)  w wersji:

 • papierowej - wypełnione i podpisane z dołączonymi zdjęciami, kopiami certyfikatów, oświadczeniami, dyplomami, itd.- w 3 egzemplarzach; oraz
 • elektronicznej - na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym w wersji edytowalnej  w 1 egzemplarzu.

Karty zgłoszenia, należy przesyłać:

 • bezpośrednio do CDR na adres: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, z dopiskiem: Konkurs „Sposób na Sukces”; lub
 • do Warmińsko - Mazurskiego ODR z siedzibą w Olsztynie ( W-MODR),w przypadku, gdy zgłoszenie  w konkursie następuje za pośrednictwem W-MODR.

Głównym celem ww. konkursu  jest promocja:

 • przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców;
 • innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich i miastach do 25 tysięcy mieszkańców, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”
 • działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu, w tym przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz: ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii;
 • włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich i miastach do 25 tysięcy mieszkańców, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy (np. osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, wychowawczych, emerytów)
 • przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w jednej z czterech kategorii:

 • indywidualna;
 • zespołowa;
 • rodzinna;
 • inicjatywy społeczne (np. spółdzielnie socjalne, gminy, zakłady aktywizacji zawodowej).

Kryteria oceny działalności  lub przedsięwzięcia:

 • osiągnięte efekty działalności;
 • innowacyjność zrealizowanego przedsięwzięcia (ocena skuteczności wdrożenia);
 • zasięg działalności (podpisywanie umów na dostawę surowca, zasięg sprzedaży, wykorzystywanie lokalnych zasobów czynników produkcji, współpraca ze środowiskiem lokalnym);
 • dbałość o ochronę środowiska naturalnego, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
 • źródła finansowania działalności, w tym ze środków UE (PROW i inne);
 • okres funkcjonowania podmiotu;
 • zatrudnienie ogółem na dzień zgłoszenia, w tym powstałe w wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia;
 • wyposażenie zakładu pracy (techniczne, socjalne);
 • posiadane certyfikaty, nagrody, wyróżnienia;
 • sposób kierowania firmą;
 • perspektywy na przyszłość (plany właścicieli na przyszłość).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z panią Marią Suszko pod nr tel. 695 990 229 lub m.suszko@w-modr.pl

 

Źródło: cdr.gov.pl
Opracowanie: Maria Suszko