WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konkurs „Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej w obiektach z zachowaniem architektury regionalnej”

Data utworzenia: 15-03-2021

Konkurs  „Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej w obiektach z zachowaniem architektury regionalnej”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie organizuje konkurs pt. „Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej w obiektach z zachowaniem architektury regionalnej”.


Celem konkursu jest promocja rozwoju przedsiębiorczości tworzącej miejsca pracy i wspieranie inicjatyw w zakresie podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej w obiektach z elementami tradycyjnej architektury regionalnej na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

Konkurs został podzielony na dwie kategorie:

I kategoria – rolnicy lub domownicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w obiektach z elementami tradycyjnej architektury regionalnej na terenach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

II kategoria – podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w obiektach z elementami tradycyjnej architektury regionalnej na terenach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego (do tej kategorii można zaliczyć wyłącznie mikroprzedsiębiorców, prowadzących przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób, którzy nie prowadzą działalności rolniczej oraz nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników).

Ocenie będzie podlegać m.in. zakres wykorzystania lokalnego potencjału, znaczenie przedsięwzięcia dla rozwoju gminy, estetyka i spójność obiektu, samodzielny wkład pracy przy utrzymaniu obiektu, nadaniu mu różnych funkcji oraz inne elementy stanowiące o wyjątkowości obiektu i prowadzonego w nim przedsięwzięcia.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (do pobrania poniżej) wraz z co najmniej czterema zdjęciami obiektu będącego przedmiotem konkursu (w formacie .JPG). Zdjęcia powinny ukazać obiekt z różnych perspektyw.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 15.03.2021 r. do 04.06.2021 r.

Uzupełnione i podpisane karty zgłoszenia proszę wysyłać pocztą elektroniczną na adres: a.dlugokecka@w-modr.pl lub listownie na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. z dopiskiem „Konkurs pt. „Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej…”.

Komisja Konkursowa zgodnie z regulaminem konkursu (do pobrania poniżej), dokona oceny wszystkich zgłoszonych uczestników, spośród których zostaną wyłonieni zwycięzcy w obu kategoriach.


Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów oraz nagród finansowych za najciekawsze przedsięwzięcia prowadzone w obiektach z zachowaniem architektury regionalnej Warmii i Mazur nastąpi w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie we wrześniu 2021 r. Przebieg konkursu oraz jego wyniki zostaną opublikowane w miesięczniku „Bieżące Informacje”, w broszurze podsumowującej przebieg konkursu, na stronie internetowej W-MODR, a także zostaną wyemitowane w materiale informacyjnym przygotowanym przez media lokalne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Opracowanie: Aneta Długokęcka