WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Poddziałanie 5.2: „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”-nowy nabór wniosków

Data utworzenia: 02-03-2021

Poddziałanie 5.2: „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”-nowy nabór wniosków

Termin naboru wniosków: od 11 marca do 31 grudnia 2021r.

KTO MOŻE BYĆ BENEFICJENTEM?

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi (powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna) lub w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W związku z wystąpieniem zdarzeń losowych, straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej        w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.

W przypadku ASF w gospodarstwie rolnika,  któremu powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie, których dotyczyła ta decyzja, stanowiły co najmniej 30% świń będących w posiadaniu rolnika.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik, wynosi do 300 tys. zł, i nie może przekroczyć  poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

  • Na podstawie oszacowanej przez komisję wartości szkód w składniku gospodarstwa, którego odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, bądź wartości szacowania zwierząt, na podstawie protokołu szacowania zwierząt określana jest wysokość wsparcia, jaką może otrzymać rolnik, z uwzględnieniem wcześniej wskazanego limitu pomocy na gospodarstwo i beneficjenta.
  • Ponadto, w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy w odniesieniu do odtwarzanego składnika pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia.
  • Jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ważnej na dzień wystąpienia szkody w gospodarstwie, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika, pomniejsza się o połowę.

Uwaga!  Nadal obowiązuje odstąpienie od zasad wyboru wykonawcy / dostawcy zadania - konkurencyjny tryb wyboru wykonawców

 

Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej.html

Opracowanie: Maria Suszko