WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Wsparcie spółdzielni socjalnych w ramach Tarczy Antykryzysowej

Data utworzenia: 11-02-2021

Wsparcie spółdzielni socjalnych w ramach Tarczy Antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa 7.0 zmieniła zasady udzielania niektórych form wsparcia dostępnych dla przedsiębiorców działających w określonych branżach oraz wydłużono terminy ubiegania się o przyznanie środków finansowych. Z różnych instrumentów tego wsparcia mogą skorzystać m.in. spółdzielnie socjalne.


1. Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy przysługuje, jeżeli:

 • nie ma zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatków –  warunek uznaje się za spełniony, jeżeli spółdzielnia zawarła umowę z ZUS lub otrzymała decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności,
 • nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 • nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Zakres wsparcia - dofinansowywanie - miesięcznie 2000 zł - do wynagrodzenia jednego pracownika, w przeliczeniu na pełen etat; w przypadku niepełnego etatu - dofinansowanie proporcjonalne.

Okres wypłaty dofinansowania - do 3 miesięcy.

Dofinansowanie nie przysługuje:

 • na pracowników zatrudnionych krócej niż 3 miesiące oraz pracowników, których wynagrodzenie przekracza 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS,
 • za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Wniosek w formie elektronicznej należy kierować do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w terminie do 31 marca 2021 r.


2. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

 • Spółdzielnie socjalne zaliczane do mikro lub małych przedsiębiorców, które nie zawiesiły działalności gospodarczej na dzień 30 listopada 2020 r.

Zakres wsparcia - kwota jednorazowej dotacji wynosi do 5 tys. zł.

Spółdzielnia zwraca dotację, gdy:

 • nie wykonywała działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia otrzymania dotacji,
 • wydatkowała dotację niezgodnie z przeznaczeniem,
 • złożyła niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń zawartych we wniosku o udzielenie dotacji,
 • nie spełniała warunków do udzielania dotacji,
 • nie poddała się kontroli dotyczącej wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub właściwego dokumentowania dotacji.

Wniosek w formie elektronicznej należy kierować do powiatowego urzędu pracy w terminie do 31 marca 2021 r.


3. Zwolnienie z należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

Spółdzielnie socjalne będące płatnikami składek, bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia, które:

 • były zgłoszone w ZUS jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.,
 • przekażą do 28 lutego 2021 r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. (chyba że jest zwolniona z tego obowiązku),
 • na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie były w trudnej sytuacji.

Zakres wsparcia

Zwolnienie dotyczy obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jeżeli płatnik opłacił składki, ale spełnia warunki do ich umorzenia, to po otrzymaniu informacji o zwolnieniu z opłacania składek, może wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie zwrócona, jeżeli płatnik nie ma zaległości na koncie.

Wniosek w formie elektronicznej należy kierować do ZUS w terminie do 31 marca 2021 r.

W każdym przypadku dostęp do wsparcia uzależniony jest od wykazania spadku przychodów o minimum 40 proc. w jednym z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w stosunku do miesiąca poprzedniego lub do analogicznego miesiąca z poprzedniego roku.

Źródło: www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/spoldzielnie-socjalne-ze-wsparciem-w-ramach-tarczy-antykryzysowej
Opracowanie: Jadwiga Weisbrod