WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030

Data utworzenia: 18-11-2020

Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030

Zachęcamy do wzięcia udziału w opiniowaniu mapy drogowej, opublikowanej przez Komisję Europejską dla nowej strategii w dziedzinie ochrony gleby.

Różnorodność biologiczna obejmuje zróżnicowanie gatunków, a także ekosystemów, które tworzą życie na Ziemi. Obecnie obserwuje się stała tendencję do zmniejszania różnorodności biologicznej na świecie. Głównymi przyczynami są zmiany zachodzące w siedliskach naturalnych, mające swoje źródło w wielu branżach, m.in. intensywnej produkcji rolniczej, budownictwie, kopalnictwie, a także nadmiernej eksploatacji lasów, zasobów wodnych oraz gleb. Zauważalna jest również inwazja obcych gatunków, zanieczyszczenie środowiska oraz w coraz większym stopniu globalne zmiany klimatyczne. Europa postawiła sobie za cel zahamowanie utraty różnorodności biologicznej do 2010 r. Opracowany przez Europejską Agencję Środowiska raport stanu i perspektyw za 2005 r. oraz czwarta ocena ogólnoeuropejska wskazują, że UE nie poczyniła widocznych postępów w kierunku osiągnięcia celu wyznaczonego na 2010 r., jakim miało być zahamowanie utraty różnorodności biologicznej, Dlatego ważne jest podjęcie wszelkich środków, by ochronić bioróżnorodność naszej planety oraz stopniowo odzyskać walory przyrodnicze naszego środowiska.

W opublikowanej przez Komisję Europejską unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”, KE zapowiedziała aktualizację Strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby z 2006 r. Planuje się włączenie do aktualizacji strategii kwestii degradacji gleby i ochrony zasobów ziemi (tzw. „neutralność degradacji gruntów”).

Cele inicjatywy to m.in.:

 • zwiększenie wysiłków na rzecz ochrony żyzności gleby i ograniczenia jej erozji;
 • zwiększenie ilości materii organicznej w glebie i przywrócenie ekosystemów bogatych  w węgiel;
 • ochrona i wzmacnianie różnorodności biologicznej gleby;
 • zmniejszenie wskaźnika zajmowania gruntów, niekontrolowanego rozrostu miast i uszczelniania gleby;
 • postęp w identyfikacji i rekultywacji miejsc skażonych oraz przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu rozproszonemu;
 • rozwiązanie problemu rosnącego zagrożenia pustynnieniem;
 • osiągnięcie neutralności degradacji ziemi do 2030 r.

Główne elementy strategii na rzecz bioróżnorodności obejmują:

 1. Objęcie obszarem chronionym co najmniej 30 proc. gruntów oraz mórz w Europie.
 2. Odbudowę zdegradowanych ekosystemów na lądzie i morzu w całej Europie poprzez:
 • zwiększenie skali rolnictwa ekologicznego i elementów krajobrazu charakteryzujących się bogatą różnorodnością biologiczną na gruntach rolnych;
 • powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających;
 • ograniczenie stosowania pestycydów i ich szkodliwych skutków o 50 proc. do 2030 r.;
 • przywrócenie co najmniej 25 tys. km rzek w UE do stanu charakterystycznego dla rzek swobodnie płynących;
 • zasadzenie 3 mld drzew do 2030 r.
 1. Udostępnienie 20 mld euro rocznie na rzecz różnorodności biologicznej pochodzących z różnych źródeł, w tym z funduszy unijnych oraz środków krajowych i prywatnych. Kwestie związane z kapitałem naturalnym i różnorodnością biologiczną zostaną uwzględnione w praktykach biznesowych.
 2. Zapewnienie UE czołowej pozycji na świecie, jeśli chodzi o reakcję na kryzys w dziedzinie różnorodności biologicznej. Komisja skorzysta ze wszystkich narzędzi w ramach działań zewnętrznych i partnerstw międzynarodowych, aby podczas Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej w 2021 r. wypracować nowe i ambitne światowe ramy ONZ w zakresie bioróżnorodności.

Mapa drogowa jest aktualnie otwartym dokumentem. Do 3 grudnia 2020 r. KE czeka na opinie zainteresowanych stron zgłaszane za pośrednictwem witryny internetowej:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12634-New-EU-Soil-Strategy-healthy-soil-for-a-healthy-life

Informacje zwrotne będą brane pod uwagę przy dalszym rozwoju i dopracowaniu inicjatywy. Strategia będzie wywierać duży wpływ na rolnictwo, dlatego zachęcamy do włączenia się w proces jej opiniowania.

Dodatkowe informacje na temat ,,Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030'', zamieszczone są na stronie:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_pl

 

Źródło: https://www.gov.pl, https://ec.europa.eu
Opracowanie: Paweł Urbanowicz