WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

Data utworzenia: 07-08-2020 ; Data wydarzenia: 07-10-2020

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

Młodzi rolnicy stają do rywalizacji

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie po raz kolejny organizuje „Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”.

Społeczność wiejska potrzebuje zmian w wielu dziedzinach. Efektywność przemian w rolnictwie i jego otoczeniu zależy od aktywnego udziału mieszkańców wsi w rozwoju przedsiębiorczości, a to w dużej mierze zależy od przygotowania zawodowego i poziomu kwalifikacji młodych osób. Problem z dostępem do informacji na obszarach wiejskich jest elementem demotywującym młodych ludzi do wykazywania czynnej postawy społeczno-edukacyjnej. Instytucje działające na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich nie mają zbyt wielu okazji do podejmowania inicjatyw mobilizujących młodzież do poszerzania swojej wiedzy.

W dniu 7 października 2020 r., odbędzie się finał wojewódzkiej „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie” i będzie to idealna okazja do poszerzania horyzontów w zdobywaniu i promowaniu wiedzy z zakresu rolnictwa oraz rozwoju wsi młodych osób. W finale swoją wiedzę zaprezentują zwycięzcy eliminacji powiatowych przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w terminie od 14 do 30 września 2020 r.

Główne przesłanki wydarzenia

Olimpiada ma na celu wyzwalanie oraz wzmacnianie współpracy młodych rolników z instytucjami uczestniczącymi w rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich, upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego na rzecz poprawy warunków życiowych społeczności wiejskiej. Młodzież jest zasobem, który można wykorzystać  w przyszłym rozwoju społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym obszarów wiejskich. Młoda generacja jest zwiastunem przyszłości, jest innowacyjna i dzięki niej są możliwe głębokie przekształcenia społeczeństwa. Udział w Olimpiadzie to okazja do wyróżniania i popularyzowania młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą oraz umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku. Jest to również okazja do promowania wśród uczestników idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia się, co rozwija współzawodnictwo oraz chęć konkurowania, a to z kolei wpływa na przyszłe kształtowanie się bardziej różnorodnej, aktywnej oraz atrakcyjnej przyszłości polskiej wsi. Uczestnicy  przechodząc przez proces studiowania obszernej tematyki poruszanej na Olimpiadzie są w znacznym stopniu predestynowani do podejmowania w przyszłości innowacyjnych działań na rzecz propagowania istotnych spraw takich, jak bezpieczeństwo w codziennych czynnościach gospodarskich oraz ochrona środowiska naturalnego zagrożonego globalnym kryzysem ekologicznym.

Korzyści płynące z udziału w Olimpiadzie

Uczestnicy Olimpiady będą mieli przede wszystkim okazję do wymiany wiedzy i doświadczenia między przedstawicielami instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich. Ponadto będzie to również doskonała okazja do rozwoju twórczych, zróżnicowanych zainteresowań wśród młodych ludzi, a także świetna okazja do podjęcia zdrowej rywalizacji do dalszego doskonalenia zawodowego, przekazywania dobrych praktyk oraz popularyzowania osiągnięć w rolnictwie. 

Dodatkowo stworzą się nowe możliwości do wdrażania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprawi się aktywizacja młodych mieszkańców obszarów wiejskich oraz zwiększy się zainteresowanie  różnorodnymi formami postępu w rolnictwie. Uczestnicy wydarzenia staną się bardziej otwarci na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w prowadzonej działalności, poprawiając przy tym potencjał finansowy gospodarstw rolnych, co przełoży się na wzrost ich przyszłej konkurencyjności.

Co więcej, stworzy się płaszczyzna do wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpowszechniania rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Poprzez organizację Olimpiady Organizator stara się, aby rolnictwo polskie stawało się młode, innowacyjne i konkurencyjne. Laureaci poprzez pogłębianie i wdrażanie wiedzy w praktykę, którą uzyskują podczas przygotowań w poszczególnych etapach eliminacji, osiągają bardzo dobre rezultaty ekonomiczne w różnokierunkowej produkcji jaką prowadzą. Wprowadzając innowacyjne rozwiązania w prowadzonej działalności poprawiają efektywność ekonomiczną gospodarstw, jednocześnie zwiększając konkurencyjność regionu. Instytucje uczestniczące w realizacji przedsięwzięcia będą miały okazję do przekazania swojej wiedzy i doświadczeń oraz do poznania potrzeb  i możliwości uczestników Olimpiady.

Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia jest Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia można uzyskać w Dziale Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw.

Kontakt: Paulina Jaskólska, p.jaskolska@w-modr.pl, tel. 89 526 44 39 w. 46, kom. 665690378.

Opracowanie: Paulina Jaskólska