WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

Data utworzenia: 07-08-2020 ; Data wydarzenia: 07-10-2020

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

Młodzi rolnicy stają do rywalizacji

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie po raz kolejny organizuje "Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie".  

Społeczność wiejska potrzebuje zmian w wielu dziedzinach. Efektywność przemian w rolnictwie i jego otoczeniu zależy od aktywnego udziału mieszkańców wsi w rozwoju przedsiębiorczości, a to w dużej mierze zależy od przygotowania zawodowego i poziomu kwalifikacji młodych osób. Problem z dostępem do informacji na obszarach wiejskich jest elementem demotywującym młodych ludzi do wykazywania czynnej postawy społeczno-edukacyjnej. Instytucje działające na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich nie mają zbyt wielu okazji do podejmowania inicjatyw mobilizujących młodzież do poszerzania swojej wiedzy.

W dniu 7 października 2020 r., odbędzie się finał wojewódzkiej „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie” i będzie to idealna okazja do poszerzania horyzontów w zdobywaniu i promowaniu wiedzy z zakresu rolnictwa oraz rozwoju wsi młodych osób. W finale swoją wiedzę zaprezentują zwycięzcy eliminacji powiatowych przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w terminie od 14 do 30 września 2020 r.

Główne przesłanki wydarzenia

Olimpiada ma na celu wyzwalanie oraz wzmacnianie współpracy młodych rolników z instytucjami uczestniczącymi w rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich, upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego na rzecz poprawy warunków życiowych społeczności wiejskiej. Młodzież jest zasobem, który można wykorzystać  w przyszłym rozwoju społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym obszarów wiejskich. Młoda generacja jest zwiastunem przyszłości, jest innowacyjna i dzięki niej są możliwe głębokie przekształcenia społeczeństwa. Udział w Olimpiadzie to okazja do wyróżniania i popularyzowania młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą oraz umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku. Jest to również okazja do promowania wśród uczestników idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia się, co rozwija współzawodnictwo oraz chęć konkurowania, a to z kolei wpływa na przyszłe kształtowanie się bardziej różnorodnej, aktywnej oraz atrakcyjnej przyszłości polskiej wsi. Uczestnicy  przechodząc przez proces studiowania obszernej tematyki poruszanej na Olimpiadzie są w znacznym stopniu predestynowani do podejmowania w przyszłości innowacyjnych działań na rzecz propagowania istotnych spraw takich, jak bezpieczeństwo w codziennych czynnościach gospodarskich oraz ochrona środowiska naturalnego zagrożonego globalnym kryzysem ekologicznym.

Korzyści płynące z udziału w Olimpiadzie

Uczestnicy Olimpiady będą mieli przede wszystkim okazję do wymiany wiedzy i doświadczenia między przedstawicielami instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich. Ponadto będzie to również doskonała okazja do rozwoju twórczych, zróżnicowanych zainteresowań wśród młodych ludzi, a także świetna okazja do podjęcia zdrowej rywalizacji do dalszego doskonalenia zawodowego, przekazywania dobrych praktyk oraz popularyzowania osiągnięć w rolnictwie. 

Dodatkowo stworzą się nowe możliwości do wdrażania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprawi się aktywizacja młodych mieszkańców obszarów wiejskich oraz zwiększy się zainteresowanie  różnorodnymi formami postępu w rolnictwie. Uczestnicy wydarzenia staną się bardziej otwarci na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w prowadzonej działalności, poprawiając przy tym potencjał finansowy gospodarstw rolnych, co przełoży się na wzrost ich przyszłej konkurencyjności.

Co więcej, stworzy się płaszczyzna do wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpowszechniania rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Poprzez organizację Olimpiady Organizator stara się, aby rolnictwo polskie stawało się młode, innowacyjne i konkurencyjne. Laureaci poprzez pogłębianie i wdrażanie wiedzy w praktykę, którą uzyskują podczas przygotowań w poszczególnych etapach eliminacji, osiągają bardzo dobre rezultaty ekonomiczne w różnokierunkowej produkcji jaką prowadzą. Wprowadzając innowacyjne rozwiązania w prowadzonej działalności poprawiają efektywność ekonomiczną gospodarstw, jednocześnie zwiększając konkurencyjność regionu. Instytucje uczestniczące w realizacji przedsięwzięcia będą miały okazję do przekazania swojej wiedzy i doświadczeń oraz do poznania potrzeb  i możliwości uczestników Olimpiady.

Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia jest Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia można uzyskać w Dziale Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw.

Kontakt: Paulina Jaskólska, p.jaskolska@w-modr.pl, tel. 89 526 44 39 w. 46, kom. 665690378.

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, podejmujemy działania prewencyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa całego procesu Olimpiady. W związku z istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się virusa SARS-CoV2 Olimpiada odbywać się będzie przy zwiększonym reżimie sanitarnym. Prosimy Państwa o przestrzeganie kilku niżej wymienionych zasad.

- Zaleca się punktualne przybycie, nie wcześniej niż o godzinie 9:00 w dniu 07.10.2020 r. Przebywanie w budynku WMODR z siedzibą w Olsztynie osób postronnych lub towarzyszących osobie szkolonej jest zabronione.
- Rejestracja uczestników Olimpiady odbywać się będzie od godz. 9:00 do godz. 10:00. Przy stoliku osoby prowadzącej rejestrację może przebywać wyłącznie jedna osoba biorąca udział w Olimpiadzie.

- Uczestnik Olimpiady zobowiązuje się przybyć w dobrym stanie zdrowia oraz używać środków ochrony osobistej tj. zasłaniającej usta i nos maseczki lub przyłbicy. Osoba, która nie będzie spełniała tego wymogu nie zostanie dopuszczona do Olimpiady. Ponadto uczestnik Olimpiady zobowiązuje się do zachowania bezpiecznego odstępu od innych osób przed wejściem do budynku oraz w sali, w której odbywać się będzie Olimpiada.
- Zabrania się uczestnikom Olimpiady poruszania się poza specjalnie wytyczonymi obszarami wewnątrz budynku WMODR z siedzibą w Olsztynie oraz na jego terenie.

W dokumentach do pobrania (u dołu strony) znajduje się Zarządzenie Dyrektora WMODR z siedzibą w Olsztynie nr 59/2020 z dnia 31.07.2020 r. oraz Instrukcja w sprawie utrzymania higieny i zasad organizacji kursów oraz szkoleń oraz innego rodzaju spotkań grupowych organizowanych przez WMODR z siedzibą w Olsztynie w czasie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Przed przyjazdem na finał wojewódzki Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie" należy zapoznać się z ww. dokumentami. Zapoznanie się z zapisami instrukcji uczestnik potwierdza podpisem na liście obecności przed przystąpieniem do Olimpiady.

 

Opracowanie: Paulina Jaskólska