WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Data utworzenia: 26-06-2020

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Dofinansowanie udzielane jest, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska.

Dofinansowaniem objęte są wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSCh-R.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać dotację?

1) Dokonać badania gleby w zakresie pH. Zaleca się aby badanie obejmowało (pH, fosfor, potas, magnez) lub posiadać badanie gleby wykonane nie wcześniej niż w 2017 roku oraz posiadać zalecenia dotyczące wapnowania. Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha.

2) Dofinansowanie kosztów zakupu wapna dotyczy gleb dla których pH jest niższe lub równe 5,5.

3) Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej jest udzielane nie częściej niż raz na cztery lata.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Co obejmuje dofinansowanie?

Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:

a) wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach

nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229)

oraz

b) środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

Niezwykle istotne jest umieszczenie na fakturze informacji o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO.

Przykładowe informacje na fakturze przy zakupie wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229):

1) wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%,

2) wapno nawozowe typ: z produkcji ubocznej, odmiana 07, minimalna zawartość CaO 30%,

3) wapno nawozowe zawierające magnez typ: węglanowe, odmiana 05, minimalna zawartość CaO+MgO 45%.

Szczegółowe warunki udzielania dotacji zawarte są na stronie Wojeówdziego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pod adresem:

http://wfosigw.olsztyn.pl/2020/04/01/ii-nabor-do-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie/

Poniżej został zamieszczony link do ulotki pod nazwą ,,Rolnictwo dla środowiska środowisko dla rolnictwa'', która przedstawiająca problem zakwaszenia gleb oraz skutki jakie nieskie pH gleby wywołuje w środowisku.

https://schr.gov.pl/index.php?c=article&id=46

Źródło: https://schr.gov.pl
Opracowanie: Paweł Urbanowicz