WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Program priorytetowy czyste powietrze

Data utworzenia: 23-03-2020

Program priorytetowy czyste powietrze

PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE

To kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. 

 

OKRES WDRAŻANIA:

Program będzie realizowany w latach 2018-2029, przy czym:

 • zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie)
 • zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.
 • środki wydatkowane będą do 30.09.2029 r.

 

BUDŻET PROGRAMU:

Łączny budżet programu wynosi 103 mld zł

 • w formie bezzwrotnej (dotacje): 63,3 mld zł
 • w formie zwrotnej (pożyczki): 39,7 mld zł.

 

BENEFICJENCI:

Beneficjentami są osoby fizyczne:

 1. będące właścicielami/ współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. W przypadku, gdy jednorodzinny budynek mieszkalny/ wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku/ lokalu.
 2. będące właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. W przypadku,gdy nieruchomość jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.

 

WARUNKI DOFINANSOWANIA

Wysokość dofinansowania wahać się będzie od 15 do 90 % dotacji kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Pomoc udzielana będzie w formie pożyczki i/lub dotacji.

1) Warunki udzielania dofinansowania w formie pożyczki:

 • okresfinansowania:  pożyczka  może  być  udzielona  na  okres  nie  dłuższy  niż 180  miesięcy; okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
 • oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi WIBOR 12M+  70  pkt  bazowych  i nie mniej niż 2% rocznie, przy czym ustalenie wysokości oprocentowania następuje w cyklu rocznym;
 • okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż do12 miesięcy po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Karencja  w spłacie pożyczki wlicza się w okres spłaty pożyczki

2) Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane po zrealizowaniu części lub całości przedsięwzięcia. Środki będą przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone - na jego rachunek bankowy.

3) Wnioskowanie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji nie wymaga równoczesnego wnioskowania o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki.

 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA FINANSOWEGO:

 • Maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką.
 • Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
 • Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowane to 7 tys. zł.

Intensywność dofinansowania uzależniona będzie również od tego czy Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z premii termoizolacyjnej. Intensywność dofinansowania przedstawiona została w formie tabelarycznej z uwzględnieniem dwóch wariantów dostępne są w zakłądce "Intensywność dofinansowania" >> tutaj>>

 

KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

 • Koszty dokumentacji w tym: wykonania audytu energetycznego budynku/ lokalu mieszkalnego, wykonania branżowej dokumentacji projektowej (np. przebudowa dachu pod ocieplenie czy modernizacja instalacji wewnętrznej i wymiany źródła ciepła) oraz wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.
 • Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła.
 • Docieplenie przegród budowlanych.
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).
 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wszystkie stosowane wyroby budowlane i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu handlowego oraz posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).

UWAGA! Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

Pełen wykaz kosztów kwalifikowanych w ramach Programu oraz ich limity dostępne są w zakladce "koszty kwalifikowalne" >> tutaj>>

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW).

W celu usprawnienia realizacji programu oraz ułatwienia jego dostępności od lipca 2019 roku wnioski można składać również w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW. Gminy są odpowiedzialne wyłącznie za przyjmowanie wniosków o dofinansowanie i dokonywanie ich wstępnej weryfikacji. W województwie warmińsko-mazurskim stosowne porozumienie podpisały:

 • Gmina Barciany (powiat kętrzyński)
 • Miasto Bartoszyce (powiat bartoszycki)
 • Gmina wiejska Górowo Iławeckie (powiat bartoszycki)
 • Gmina Dubeninki (powiat gołdapski)
 • Gmina Kalinowo (powiat ełcki)
 • Gmina Ryn (powiat giżycki)
 • Gmina Kowale Oleckie (powiat olecki)
 • Gmina Orneta (powiat lidzbarski)
 • Gmina wiejska Ełk (powiat ełcki)
 • Gmina Pasłęk
 • Gmina wiejska Ostróda

 

Kompleksową informację na temat Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE oraz niezbędną dokumentację aplikacyjną znaleźć można na stronie WFOŚiGW w Olsztynie:

http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/

Źródło: NFOŚiGW; WFOŚiGW w Olsztynie
Opracowanie: Urszula Anculewicz