WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

15 marca 2020 roku rozpoczęła się kampania umożliwiająca ubieganie się o przyznanie płatności w ramach działań PROW 2014-2020: rolno-środowiskowo-klimatycznego i rolnictwa ekologicznego

Data utworzenia: 20-03-2020

15 marca 2020 roku rozpoczęła się kampania umożliwiająca ubieganie się o przyznanie płatności w ramach działań PROW 2014-2020: rolno-środowiskowo-klimatycznego i rolnictwa ekologicznego

Wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej składa  się  w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem  aplikacji eWniosekPlus dostępnej  poprzez  stronę  internetową  Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl. Złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są wstanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.

W  roku  2020 wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami) składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja.

Wniosek  wraz  z  załącznikami  może  być  także  złożony  w  terminie  25  dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2020 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2020 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Złożenie Wniosku po dniu 9 czerwca 2020 r. skutkuje wydaniem Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.

    
DZIAŁANIE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE
Zobowiązanie  w  ramach  działania  „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” można realizować w ramach następujących pakietów i wariantów:

 •     Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone;
 •     Pakiet 2. Ochrona gleb i wód:
 •     Wariant 2.1. Międzyplony,
 •     Wariant 2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20%;
 •     Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych;
 •     Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000:
 •     Wariant 4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
 •     Wariant 4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,
 •     Wariant 4.3. Murawy,
 •     Wariant 4.4. Półnaturalne łąki wilgotne,
 •     Wariant 4.5. Półnaturalne łąki świeże,
 •     Wariant 4.6.1. Torfowiska - wymogi obowiązkowe,
 •     Wariant 4.6.2. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające,
 •     Wariant 4.7.  Ekstensywne  użytkowanie  na  obszarach  specjalnej  ochrony ptaków (OSO),
 •     Wariant 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub  czajki,
 •     Wariant 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki,
 •     Wariant 4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego,
 •     Wariant 4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza;
 •     Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000:
 •     Wariant 5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
 •     Wariant 5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,
 •     Wariant 5.3. Murawy,
 •     Wariant 5.4. Półnaturalne łąki wilgotne,
 •     Wariant 5.5. Półnaturalne łąki świeże,
 •     Wariant 5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe,
 •     Wariant 5.6.2. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające;
 •     Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie:
 •     Wariant 6.1. Zachowanie  zagrożonych  zasobów  genetycznych  roślin  w rolnictwie - w przypadku uprawy,
 •     Wariant 6.2. Zachowanie  zagrożonych  zasobów  genetycznych  roślin  w rolnictwie - w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego;
 •     Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie:
 •     Wariant 7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła,
 •     Wariant 7.2. Zachowanie lokalnych ras koni,
 •     Wariant 7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec,
 •     Wariant 7.4. Zachowanie lokalnych ras świń,
 •     Wariant 7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz.

Beneficjentem działania może być rolnik albo zarządca gruntów albo grupa rolników albo grupa rolników lub zarządców. Beneficjent nie musi spełniać definicji rolnika aktywnego zawodowo.

Płatności w ramach działania są przyznawane corocznie, przez  okres  5-letniego zobowiązania, rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie danego pakietu lub wariantu. Płatność w całości lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty.

Płatność jest ryczałtowa, przyznawana w zależności od realizowanego pakietu do gruntów ornych/trwałych użytków zielonych/obszarów przyrodniczych lub do zwierząt (samic danej rasy).

W  ramach  Działania  rolno-środowiskowo-klimatycznego płatności  podlegają degresywności w zależności od powierzchni deklarowanej do płatności:

 •     100% stawki podstawowej - za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 •     75% stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 •     60% stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 100 ha.

W przypadku Pakietu 2. Ochrona gleb i wód, Wariant 2.1 Międzyplony, realizowanego na gruntach rolnych położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w części przysługującej za realizację tego pakietu na tych gruntach jest przyznawana do powierzchni nie większej niż 70% powierzchni tych gruntów.

Natomiast  w  zakresie Pakietu  7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie płatność przysługuje do maksymalnej liczby zwierząt w jednym stadzie tj.:

 •     krów: 100 sztuk;
 •     loch tej samej rasy:
 •     70 loch stada podstawowego świń rasy puławskiej;
 •     100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej białej;
 •     100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej pstrej.

Więcej informacji na temat ogólnych warunków przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w kampanii 2020 znajdziecie Państwo pod linkiem https://wmodr.pl/files/7K8gWpJaU8svMFYbZ5QTXGVNCH3zRHaPr7J13gOx.pdf

DZIAŁANIE ROLNICTWO EKOLOGICZNE
Zobowiązanie  w  ramach  działania  „Rolnictwo  ekologiczne” można  realizować w ramach następujących pakietów oraz wariantów:
▪ Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;
▪ Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji;
▪ Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji;
▪ Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji:

 •    Wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji,
 •    Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji,
 •    Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji;

▪ Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji;
▪ Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji;  
▪ Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji;
▪ Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji;
▪ Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji;
▪ Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji:

 •    Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji,
 •    Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji,
 •    Wariant 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji;

▪ Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji;
▪ Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji.

Beneficjentem działania mogą być rolnicy oraz grupy rolników, którzy dobrowolnie podejmują się przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007.

Płatności w ramach pakietów są przyznawane corocznie przez okres 5 lat rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie w zakresie danego pakietu/pakietów. Płatność w całości lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty.

W  ramach  działania  Rolnictwo  ekologiczne płatności  podlegają degresywności w zależności od powierzchni deklarowanej do płatności. W 2020 roku stosowana będzie następująca degresywność:

 •     100% stawki podstawowej - za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 •     75% stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 •     60% stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 100 ha.

Wysokość płatności ekologicznej w danym roku ustala się jako iloczyn stawek płatności za hektar gruntu i powierzchni gruntów, do których przysługuje płatność ekologiczna, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności.

Więcej informacji na temat ogólnych warunków przyznawania płatności ekologicznej w kampanii 2020 znajdziecie Państwo tutaj >> https://wmodr.pl/files/gYZ6tSDZb6eOu1rnj6I7IlACTLXXSItUZm8oVQm6.pdf

Jak co roku, pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, posiadający stosowne uprawnienia, udzielą wsparcia w przygotowaniu wniosków oraz sporządzeniu odpowiednio - planu działalności rolnośrodowiskowej, bądź planu działalności ekologicznej.

Co do zasady przyjęte było, że sporządzenie planów powinno wiązać się z wizytą doradcy w gospodarstwie. Mając jednak na uwadze obecne zagrożenie epidemiczne związanez rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, w tym dobro Państwa oraz naszych pracowników, apelujemy o ograniczenie kontaktów bezpośrednich oraz, o ile to możliwe, załatwianie spraw za pośrednictwem Internetu i telefonicznie, bądź umawianie się na indywidualne konsultacje. Należy przy tym pamiętać, iż wszelkie dostarczone przez rolnika informacje muszą być rzetelne i dokładne, gdyż od tego zależy opracowanie poprawnej i kompletnej dokumentacji.

W celu sporządzenia dokumentacji zapraszamy do kontaktu z uprawnionymi w tym zakresie doradcami Ośrodka na terenie całego województwa. Lista doradców rolnośrodowiskowych https://wmodr.pl/files/AW8w3ECVZnNuho8TSjRIP6hO0WnJjq8r8BU6Nkxo.pdf

Źródło: www.arimr.gov.pl
Opracowanie: Urszula Anculewicz