WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar D - nabór wniosków 31.03-29.05.2020 r.

Data utworzenia: 17-03-2020

Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar D - nabór wniosków 31.03-29.05.2020 r.

Od 31 marca do 29 maja 2020 r. oddziały ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - obszar D.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O premię może ubiegać rolnik, który posiada gospodarstwo o powierzchni od 1 ha do 300 ha lub prowadzi produkcję w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna posiadanego gospodarstwa nie może być mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących- wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 13 tys. euro.

Gdzie i w jakiej formie można składać wnioski?

Zgodnie z rozporządzeniem dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym ARiMR ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami. W związku z tym dokumenty można złożyć wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W sytuacji braku możliwości skorzystania z poczty tradycyjnej we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostały wrzutnie/urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów, bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji.

Wysokość pomocy

W przypadku obszaru D, maksymalna wysokość limitu pomocy wynosi 200 tys. zł. Pomoc będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składają wspólnie wnioskujący (wspólnie kilku rolników, na podstawie umowy).

Kolejność przysługiwania pomocy

Punkty niezbędne do uzyskania pomocy można otrzymać za:

 • wiek poniżej 40 lat  (1 punkt);
 • inwestycje służącą ochronie środowiska lub zapobiegającą zmianie klimatu (max. 5 punktów);
 • operację dotyczącą budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie (1 punkt);
 • operację dotyczącą przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie (1 punkt);
 • operację dotyczącą budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla owiec, kóz lub koni (1 punkt);
 • operację dotyczącą budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego, punkty przyznaje się w następujący sposób:

  a) jeżeli operacja obejmuje wyłącznie koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich, w tym ich wyposażenia, lub magazynu paszowego, w tym jego wyposażenia (5 punktów),

  b) jeżeli koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich, w tym ich wyposażenia, lub magazynu paszowego, w tym jego wyposażenia, stanowią co najmniej 50% wszystkich kosztów operacji (3 punkty);

 • operację związaną ze zwiększeniem skali produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zwiększenie uczestnictwa w rynku (1 punkt);

 • operację związaną ze zmianą profilu produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie (1 punkt);

 • certyfikat lub świadectwo potwierdzające uczestnictwo w unijnym systemie jakości lub w krajowym systemie jakości, a operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem (2 punkty),
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w unijnym systemie jakości, a operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem i suma powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w gospodarstwie objętych tym systemem stanowi co najmniej 50% sumy powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w tym gospodarstwie (4 punkty).

Aby wniosek został zakwalifikowany w tym obszarze należy uzyskać minimum 1,5 pkt.

W terminie 60 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy (oddzielnie dla województwa mazowieckiego i oddzielnie dla pozostałych województw).

Źródło: arimr.gov.pl
Opracowanie: Aleksandra Szwacka-Skiendziul