WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich objętych ASF

Data utworzenia: 20-02-2020

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich objętych ASF

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej finansowanej z PROW 2014-2020. Nabór jest przeznaczony dla tych osób, które na terenach wiejskich objętych ASF prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O premię może ubiegać rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który:

  • podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  • ma przyznaną jednolitą płatność obszarową do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa za 2019 r., a jeżeli jej nie otrzymała, musi mieć przyznaną taką płatność za 2020 r. (dokument potwierdzający przyznanie jednolitej płatność obszarowej za 2020 r. można dostarczyć na etapie składania wniosku o wypłatę premii).

Od ubiegłego roku o pomoc z tego działania PROW 2014-2020 mogą ubiegać się również te osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną pozarolniczą działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Katalog działalności gospodarczych, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje np.: produkcję przypraw, wytwarzanie gotowych posiłków i dań, wytwarzanie energii elektrycznej, przesyłanie energii elektrycznej, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej oraz wiele innych.

Wysokość pomocy:
Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz (w dwóch ratach – I rata 80% po spełnieniu przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których będzie  wydana  decyzja; , II rata 20% po realizacji biznesplanu), w wysokości wnioskowanej zależnie od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

  • 150 000 zł - co najmniej 1 miejsca pracy;
  • 200 000 zł - co najmniej 2 miejsc pracy;
  • 250 000 zł - co najmniej 3 miejsc pracy.

Na złożenie wniosku o płatność drugiej raty pomocy przewidziano maksymalnie dwa lata (liczone od dnia wypłaty pierwszej części premii) i nie później niż do 31 sierpnia 2023 r. 70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe (np. zakup maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia). Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki związane z rozpoczęciem działalności. Beneficjent po zarejestrowaniu działalności gospodarczej może pozostać w KRUS do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty premii.

Kolejność przysługiwania pomocy

Kryteria wyboru i punktacja dla operacji podejmowanej na obszarach wiejskich objętych afrykańskim pomorem świń (ASF):
• wiek rolnika składającego wniosek o pomoc nie przekracza 40 lat – przyznaje się 1 punkt;
• innowacyjność w odniesieniu do gminy, gdzie będzie realizowana operacja – 2 punkty;
• bezrobocie na terenie gminy, w której jest planowana operacja, w miesiącu poprzedzającym miesiąc ogłoszenia naboru wniosków, według GUS, było:
* najwyższe w województwie – 2 punkty,
* niższe niż w województwie o najwyższym bezrobociu – przyznaje się proporcjonalną liczbę punktów;
• biznesplan zakłada utworzenie:
* więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsc pracy – 5 punktów,
* co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy – 6 punktów,
* co najmniej 3 miejsc pracy – 7 punktów;
• średnia roczna liczba świń w stadzie w dniu złożenia wniosku wynosi:
* powyżej 15 sztuk – 3 punkty,
* powyżej 10 sztuk i nie więcej niż 15 sztuk – 2 punkty,
* co najmniej 1 sztuka i nie więcej niż 10 sztuk – 1 punkt.

Więcej informacji- otwórz

Źródło: www.arimr.gov.pl
Opracowanie: Aleksandra Szwacka-Skiendziul