WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Nabór wniosków: Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Data utworzenia: 20-11-2019 ; Data wydarzenia: 20-11-2019


Od 29 listopada do 28 grudnia 2019 r. w Oddziale Regionalnym ARiMR, wnioski o pomoc mogą składać rolnicy, którzy posiadają co najmniej 1 ha powierzchni trwałych użytków zielonych  i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000. 

Zasady przyznawania wsparcia:
1. Wsparcie może być przyznane na inwestycje, które na obszarze Natura 2000, m.in.:                                                                                

  • przyczynią się do utrzymania i użytkowania trwałych użytków zielonych
  • nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony tego obszaru
  • nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych lub w planach ochrony (jeśli plany takie zostały ustanowione). 

2. Wysokość dofinansowania wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowalnych  w formie refundacji poniesionych i udokumentowanych kosztów inwestycji. Młodzi rolnicy  otrzymają 60 proc. Wsparcia  Wysokość pomocy zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. 

3. Limit pomocy przypadający na jednego Beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi  500 tys. zł  (w przypadku operacji związanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych budynków na budynki inwentarskie), a  w przypadku pozostałych inwestycji - do 200 tys. zł. 

4. Kolejność przysługiwania pomocy należy m.in. od:

  • powierzchni trwałych użytków zielonych (TUZ), położonych na obszarze Natura 2000 w gospodarstwie,
  • udziału TUZ w odniesieniu do łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa,
  • realizacji zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych lub zobowiązań ekologicznych w ramach PROW 2014-2020.

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO UTRZYMANIA TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH:
1. Maszyny lub urządzenia do koszenia trawy lub przetrząsania lub zgrabiania skoszonej biomasy.
2. Wały lub włóki.
3. Agregaty do renowacji łąk, w tym z siewnikami do podsiewu powierzchniowego.
4. Urządzenia do zbioru skoszonej biomasy, w tym prasy rolujące lub kostkujące, prasoowijarki, owijarki bel folią, sieczkarnie z osprzętem do zbioru traw, przyczepy zbierające.
5. Przyczepy do transportu sianokiszonek.
6. Wały do rozgarniania lub ugniatania zielonki w silosie lub na pryzmie.
7. Równiarki pryzmowanej (silosowanej) zielonki.
8. Wozy asenizacyjne z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej typu: doglebowe szczelinowe (tarczowe),węże wleczone lub wyłącznie aplikatory tego typu.
9. Rozrzutniki obornika lub kompostu.
10. Urządzenia do usuwania drzew lub krzewów lub selektywnego usuwania chwastów.
11. Ciągniki rolnicze, ładowarki lub ładowacze czołowe.

Dokumenty aplikacyjne na stronie

Źródło: www.arimr.gov.pl
Opracowanie: Mirosław Fesnak